گله و شکایتها را کنار بگذاریم

روايت زنگنه از نقش دلواپسان در تشديد تحريم نفتی

Shargh - - اقتصاد - ادامه در صفحه 15

«در کجای دنيا ســراغ داريد که يک کشور 80ميليونی، روزانه 80 ميليون ليتر مصرف بنزين داشته باشــد؟». اين را حسن روحانی در مراسم افتتاحيه فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس گفته است؛ پالايشگاهی که قرار است روزانــه 36 ميليون ليتر بنزين با کيفيت يورو5 توليد کند و در قالب ســه فاز 120 هزاربشــکهای با هدف توليد بنزين، گازوئيل، گاز مايع و سوخت جت در بندرعباس احداث شــده اســت. به گفته رئيسجمهور ميلياردها يورو برای ساخت اين مجموعه هزينه شده و سهام آن بايد به مردم واگذار شود. حسن روحانی گفته است در پنج سال اخير توليد بنزين کشور به 45 درصد افزايش يافته و توليد بنزين با اســتاندارد يورو4 و يورو5، بيش از 12 برابر شده و ديگر نهتنهــا به واردات گازوئيــل نياز نداريم؛ بلکه توان صــادرات گازوئيل را نيز داريــم. بيژن زنگنه هم از خودکفايــی در توليد بنزين خبر داده و اعلام کرده توليــد بنزين پايه کشــور از رقم روزانه 59ميليــونو 500 هزار ليتر هماکنون به 90 ميليون ليتر رســيده اســت. وزير نفت با کنار هم قراردادن همين آمار و ارقــام توليد بنزين با اطمينانخاطر میگويد ترســی از تحريم درباره بنزين نــدارم. اگر در اواخر دهه 80، تحريمها ما را با امکان جيرهبندی بنزين تهديد میکردنــد، امروز توليد ما در بنزين به قدری هســت که نهتنها پاســخگوی نياز داخل اســت؛ بلکه با امکانهای صادراتی يک منبع مهم ارزآوری برای اقتصاد کشــور به شــمار میرود. زنگنه از يک گرهگاه نفتی هم در وضعيت تحريمی سخن گفته؛ گرهی که نه عوامل تحريم ايران بلکه افرادی در داخل کشــور ايجاد کردند و اگــر در کار وزارت نفت تأخيــر نينداخته بودند و پنج قرارداد ديگر همانند توتال منعقد شده بود، وضعيت کشور مثل امروز نبود. با صادرات چهار ميليون بشکهای نفت، ديگر آمريکا نمیتوانست نفت ايران را تحريم کند؛ همانگونه که نتوانست روسيه را تحريم نفت و گاز کند.

شكايتها و فاصلههای داخلی را كنار بگذاريم

به گزارش «شرق» در آخرين روز هفته گذشته، با حضور رئيسجمهور و وزير نفت دومين فاز پالايشگاه ستاره خليج فارس افتتاح شد. رئيسجمهور در اين مراســم با بيان اينکه امروز يکی از مقاطع تاريخی مهمی اســت که در آن قرار داريم، اظهار کرد: اگر امروز دشــمنی عليه ما توطئه کرده، ما بايد با تهديد دشــمن مقابله کرده و در برابر آن بايســتيم و ثانيا آن را به فرصت تبديل کنيم.

روحانی افزود: يکی از ســران همين کشــورهای جنوبــی خليج فارس بــه من میگفت که ســالانه 9 ميليارد دلار برای حضــور آمريکا در منطقه به آنهــا پرداخت میکنيم و اين در حالی اســت که آمريــکا به جای اينکه برای حضورش در منطقه و برقراری پايگاه برای منافع نامشــروعش هزينه پرداخت کند، هم در منطقه حضور داشــته، هم دخالت میکند و هم برخی از اين قبيل کشــورها را سرکيســه میکند. رئيسجمهــور ادامه داد: همان مســئول به من میگفت که ترامپ بــه او زنگ زده و گفته که اين پولها کم است و بايد با توجه به ذخايری که داريد، پول بيشتری به ما دهيد.

روحانی با بيان اينکه کشوری که در برابر يک اَبَرقدرت سر فرود آورده و از پول نفت و خزانه ملت خود به او باج میدهد، برای اين اســت که در ظاهر آن ابرقدرت کشــورش را حفظ کند و در باطن آنها نيز بتوانند حکومتشان را ادامه دهند. روحانی تأکيد کرد: ما در اين مقطع هم بايد احســاس قدرت کرده، سينه را سپر کنيم و در برابر بدخواهان بايستيم و صبر و تحمل داشته و سست نشويم و گلهها و شکايتها و فاصلههايی را که همواره در جامعه ما ميان اقشار و گروههای مختلف وجود داشته، کنار بگذاريم.

رئيسجمهــور اظهار کرد: البتــه همواره اختلافات در کشــور ما وجود داشــته و مربوط به حزب يا گروههای سياســی نمیشــود و در کوچکترين مناطق هم بر سر موضوعات مختلف اختلافات و سليقههای گوناگون بوده است؛ اما هنگامی که دشــمن در برابر ما قرار میگيرد و میخواهد ملت را شکسته و عظمت ما را خرد کند، ما يک ملت واحد هستيم.

با فرض دوران سخت، آيا بايد خودمان را ببازيم؟

رئيسجمهــور با تأکيد بر اينکه دليلی بــرای نگرانی وجود ندارد، اظهار کرد: اصلا فرض را بر اين میگذاريم که دوران ســختی آغاز شــده است. آيا بايــد خودمان را ببازيم و دنبال مقصر بگرديم و تقصيرها را به گردن يکديگر بيندازيم؟

روحانی افزود: اگر رشــد و پيشرفتهايی را که در همين پنج سال گذشته داشــتهايم، نگاه کنيد، میبينيم که پيشــرفتهای قابل افتخار زيادی داريم. در اين پنج ســال توليد بنزين کشور به 45 درصد افزايش يافته و توليد بنزين با اســتاندارد يورو4 و يورو5، بيش از 12 برابر شــده و ديگر نهتنها به واردات گازوئيــل نياز نداريم؛ بلکه توان صادرات گازوئيل را نيز داريم و درحالیکه تا چند ســال پيش در زمستانها ناچار بوديم گاز وارد کنيم، درحالحاضر توان صادرات گاز حتی در زمستان را نيز داريم؛ پس چرا بايد به جای افتخارکردن به اين دستاوردها يأس و نااميدی را به جامعه تزريق کنيم؟

روحانــی بــا بيان اينکــه بايد ميــزان مصرف بنزيــن را مديريــت کنيم، خاطرنشــان کرد: در کجای دنيا سراغ داريد که يک کشور 80ميليونی روزانه 80 ميليون ليتر مصرف بنزين داشــته باشــد؟ اينها سرمايه کشور هستند که بايد با ســرمايهگذاری برای آينده بهتر کشــور مورد اســتفاده قرار بگيرند. از سوی ديگر حفظ و بهبود وضعيت محيط زيست نيز در گرو مديريت مصرف سوخت است که بايد با تلاش بيشتر اين عرصه را سامان دهيم.

رئيسجمهــور اظهــار کــرد: برای ســاخت پالايشــگاهی مثل ســتاره خليجفارس، ميلياردها يورو هزينه شده و امروز بايد راه را برای حضور مردم در اين عرصه باز و سهام چنين مجموعههايی را به مردم واگذار کنيم. همه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و نظامی بايد سرمايههای در اختيار خود را به مردم واگذار کنند تا هم مردم ثروتمند شده و هم به آينده اميدوار شوند و پولهای سرگردان نيز در مسير صحيح توليد به کار گرفته شود.

افزايش 9درصدی سالانه توليد بنزين

وزير نفت نيز در اين مراســم با اشــاره به لزوم کاهــش مصرف بنزين در کشــور گفت: با افتتاح فاز دوم پالايشــگاه ستاره خليجفارس روزانه 24 ميليون ليتر بنزين در اين پالايشــگاه توليد میشــود، اما نمیتوانيم سالی يک فــاز برای افزايش مصرف بنزين در کشــور در مدار قــرار دهيم و بايد پس از اين خودکفايی بنزين، اين خودکفايی در کارخانههای خودروســازی پيگيری شود.

بيژن زنگنه با اشاره به افزايش مصرف داخلی بنزين، گفت: اگرچه بنزين و نفتگاز باکيفيت در کلانشهرها توزيع میشود و طرحهای افزايش کيفيت فراوردههــای نفتی به منظــور افزايش کيفيت هوا يکی پــس از ديگری به بهرهبرداری میرسد، اما مهار و مديريت مصرف بنزين در داخل کشور امری حياتی اســت. وی گفت: اين طرح در ابتدا کلاف پيچيدهای بود که بازکردن گرههای آن صبر و حوصله زيادی میخواست و خوشبختانه همکاران ما در شــرکت ملی پالايش و پخش فراوردههای نفتی و قرارگاه خاتمالانبيا)ص( و شــرکت مهندسی و ســاختمان صنايع نفت )اويک( و شرکت راهاندازی و بهرهبــرداری صنايع نفت )اويکو( برای موفقيت اين طرح با ظرفيت پالايش روزانه 120 هزار بشکه ميعانات گازی تلاش و همکاری بیوقفهای داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.