نزدیکانترامپ درنشست منافقین

Shargh - - ديپلماسي -

پولیتیکــو خبــر داده کــه «رودي جولیانــي» و «نیــوت گینگریچ»، از افراد نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهــوري آمریکا امروز شــنبه در نشست منافقین در پاریس سخنراني ميکنند. جولیاني، وکیل شــخصي ترامپ و گینگریچ، مشاور غیررسمي رئیسجمهوري آمریکاست. ) ايرنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.