جدل تويیتری وزير خارجه ايران و آمريکا

Shargh - - ديپلماسي -

عصر روز پنجشــنبه، محمدجــواد ظریف در صفحه توییتر خود به بیانیه اخیر همتای آمریکاییاش علیه ایران واکنش نشــان داد. وزیر خارجه ایــران در صفحه توییتر خود خطاب بــه وزیر خارجه آمریکا نوشــت: «آنکه در خانه شیشهای زندگی میکند، نباید سنگ پرتاب کند ». به گزارش «ایسنا» متن کامل بیانیه وزیر خارجه که در آن به ماجراجوییهای آمریکا در منطقه و موارد نقض حقوق بشر ازسوی کاخ سفید اشاره شده، به شرح زیر است:

«ایالاتمتحــده منابع مردمش را بر باد میدهد، چه بــا ماجراجویی در عراق و افغانســتان، چــه با حمایت کورکورانه از اســرائیل و دیگر رژیمهای تروریســتپرور یا با گســترش بیمصرف سلاحهای هســتهایاش؛ این اقدامات تنها به رنج مــردم آمریکا میافزاید». در ادامه این بیانیه آمده اســت: «همانگونه که قبلا هم گفتهام، هیچکس نباید تعجب کند که تظاهرات در آمریکا ادامه پیدا میکند؛ در مرزها، در زندانها و همین آخر هفته در واشــنگتن و تمام 50 ایالت. مردم آمریکا از رهبرانشــان میخواهند که ثروت کشورشان را به مردم واگذار کرده و پاســخگوی نیازهای مشروع آنان باشند تا 40 میلیون نفر در ثروتمندترین کشور جهان زیرخط فقر زندگی نکنند.» به گفتــه ظریف، ما تــداوم سیاســتهای عبث دولت ایالاتمتحده در ســرکوب، زندانیکردن تظاهرکنندگان، جداکردن مهاجرین از خانوادههایشان و نگهداری اطفال آنهــا در قفس و نیز ســرپوشنهادن و انکار ناکامیهای مردم آمریــکا را محکوم میکنیم. مــردم ایالاتمتحده از فســاد، بیعدالتی و بیکفایتی رهبرانشــان به ســتوه آمدهاند. جهان صدای آنها را میشنود».

به گزارش «ایرنا» روز چهارشــنبه، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در پیامی توییتــری از ناآرامیها در ایران حمایت کرد و مدعی شــد که جهان صدای مردم ایران را شــنیده است. به ادعای پمپئو «رژیم ایران منابع کشور را پای اســد، حزبالله، حماس و حوثیها تلف میکند. ادامه تظاهرات در ایران نباید موجب شگفتی کسی شود. مردم از فساد، بیعدالتی و عدم صلاحیت مسئولان خود خسته شــدهاند. جهان ندای آنها را میشنود». پمپئو در بیانیــهای ادعا کرده: «حکومت ایران منابع شــهروندان را در توســعه بیهوده برنامه هستهای هدر میدهد. این تنها منجر به تحمیل رنج بیشــتر به مردم خواهد شــد. همانطور که قبلا هم گفته بودم، هیچکس نباید از تداوم اعتراضهــا در ایران غافلگیر شــود. ما نادیدهانگاشــتن خواستههای مردم را محکوم میکنیم».

او همچنین روز پنجشنبه بعد از انتشار توییتر ظریف در پاســخ به خودش، بار دیگر با انتشار پیامی در صفحه توییتــر خود، ایــران را متهم کرد که بــا حمایت خود از شورشیان حوثی در یمن به بحران شرایط انسانی در این کشور دامن میزند. او مدعی شده است: «حمایت ایران از حوثیها در یمن نهتنها این امکان را برایشــان فراهم میآورد که به عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله کنند، بلکه شرایط انسانی در یمن را که هماکنون نیز بهشدت بحرانی است، بحرانیتر میکند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.