برگزاري نخستين سالگرد درگذشت ابراهيم یزدي

Shargh - - سياست -

ايرنا:

نخستين سالگرد درگذشــت «ابراهيم يزدي»، وزير امور خارجه دولت موقت و دبيرکل نهضت آزادي، روز پنجشنبه در کانون توحيد برگزار شد.در اين مراســم «محمود صادقــي»، نماينده مردم تهران در مجلس شــوراي اســلامي، گفت: به من گفتند حضور شما در اين مراسم اشکالي ندارد، ولي سخنراني هزينه شما را بالا ميبرد.صادقي با بيان اينکه نظام و قانون اساسي ظرفيتهاي خوبي دارد، افزود: بايد صبورانه از اين ظرفيتها استفاده کنيم. بسياري از اين ظرفيتها يا مغفول مانده يا به انحراف کشيده شدهاند.صادقي اظهار کرد: تجربه من در مجلس نشــان ميدهد در طول زمان تحولاتي رخ ميدهد، بهطوريکه ديدگاهها از وضع قانون اساســي اوليه منحرف شــده است. به سهم خودم سعي ميکنم اين برداشتها اصلاح شود. وي خطاب به اعضاي نهضت آزادي گفت: به دوســتان اين تشــکل سياســي توصيه ميکنم خود را مورد بازخواني و نقد قرار دهند. دولت موقت چه خطاهايي داشــت که نتوانســت در قدرت بماند و چرا اعضاي کابينه مرحوم بازرگان بيشــتر از نهضت آزادي و جبهه ملي بودند و در آن تکثري وجود نداشت؟ خوب است خودانتقادي داشته باشيم و صرفا ديگران را نقد نکنيم. در ادامه، «مقصود فراستخواه »، جامعهشناس، با بيان اينکه دموکراسي تنها يک شيوه حکمراني نيست و به شــخصيت ملي، بلوغ و رشد فرهنگي نيازمند است، افزود: خواســت جامعه امروز نه خودبياني و توسعه، بلکه امنيت است و مردم در پي ارزشهاي بقا هستند. فراستخواه با اشاره به اينکه مدل مجادله مسالمتآميز ميان جامعه مدني و حاکميت با جامعه پيچيده ايران سنخيت دارد، گفت: آيتالله طالقاني، بازرگان، يزدي و ســحابي اين مدل را مهمترين و اخلاقيترين حرکت به دموکراســي ميدانســتند.وي افزود: يزدي پيش از انقلاب برخلاف روشنفکران و نخبگان ملي معتقد بود نيروهاي آزاديخواه به صحنه بيايند و با علنيسازي نقد حکومت با جامعه مدني ارتباط برقرار کنند. يزدي تحولات دموکراتيک را چندبُعدي )سياسي، اقتصادي، فرهنگي و...( ميدانست و پس از انقلاب در پي مدل مجادله مسالمتآميز به دور از خشونت بود.در ادامه ، «امير خرم »، عضو دفتر سياسي نهضت آزادي، با بيان اينکه بازرگان و يزدي جزء نيروهايي هستند که در پي گفتمانسازي در درون جامعــه بودند، گفت: آنها تلاش ميکردنــد گفتمان اصلاحات و حرکت به سوي دموکراسي تبديل به گفتمان غالب شود.در مراسم بزرگداشت نخستين سالگرد درگذشــت ابراهيم يزدي، مقامها و شــخصيتهاي سياسي مانند محمود صادقي، علي شــکوريراد، غلامحســين کرباسچي، فرشاد مؤمني، صــادق زيباکلام، احمد منتظري، عليرضا رجايــي، احمد زيدآبادي و محمد توسلي حضور داشتند. ابراهيم يزدي، عضو شوراي انقلاب، وزير امور خارجه و معاون نخستوزير کابينه مهندس مهدي بازرگان، پنجم شهريورماه ۱۳9۶ پس از يک دوره بيماري در ۸۶ سالگي در ازمير ترکيه درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.