سؤال از رئيسجمهور قابل ارجاع به قوه قضائيه نيست

Shargh - - سياست -

شــرق:

روز چهارشــنبه علي لاريجاني ســه بار درباره سرنوشت سؤال از رئيسجمهوري اظهارنظر کــرد؛ آنهــم در پاســخ به تذکــر ســه نماينده که خودشــان پيگير ســؤال از روحانــي بودند.نماينده اول، حســينعلي حاجيدليگاني بــود که در تذکري گفت: «تخلفــات زيادي در اجراي قانون از ســوی رئيسجمهــور و هيئــت دولت رخ داده اســت که نتيجه آن در نارضايتي نمايندگان در جلسه که ۲۰۰ نماينــده با رأي خــود به پاســخهاي رئيسجمهور نشــان دادند، ظهور کــرد». به گزارش «ايســنا» او ادامه داد: «کميســيونهاي متعدد مجلس پيش از اين گزارشهايي درباره اســتنکاف يا نقض قانون از ســوی رئيسجمهور و هيئت دولت منتشر کردهاند. علاوه بر آن، ديوان محاسبات و مرکز پژوهشها نيز گزارشهاي مشــابهی داشــتهاند. پيشنهاد ميدهم مجموع اين گزارشها درهم ترکيب شــود و موارد نقض و استنکاف دولت و رئيسجمهور جمعبندي شده و براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال شود. آيا سؤال از رئيسجمهور کار عبثي بود؟».لاريجاني نيز در پاسخ به اين تذکر گفت: «اگر در عناويني که آقايان بهعنوان ســؤال از رئيسجمهور بهصراحت آورده بودند، «استنکاف» يا «نقض قانون» آورده شده بود، حرف شما درســت بود؛ اما نميتوان مواردي را که ذکر کرديد، تحــت اين عنوان مطــرح کرد». رئيس مجلس درعينحال افزود: «شــما ميتوانيد درباره موارد ذکرشــده مطابق مــاده ۲۳۶ آييننامه عمل کنيد، اما در قالب سؤال از رئيسجمهور نميتوانيد چنين کنيد. سؤال از رئيسجمهور کار عبثي نبود، اما قانونا نميتوانيد چنيــن کنيد».نماينده دوم، محمد دهقان، نايبرئيس فراکســيون ولايي مجلس، بود کــه با اســتناد به مــاده ۲۱۳ آييننامــه در توضيح تذکــر اظهار کرد: «طبــق اين ماده، اگــر نمايندگان از پاســخهاي رئيسجمهور به ســؤالي قانع نشده باشند، موضوع به قوه قضائيه ارجاع داده ميشود. در واقــع بحث بر ســر موضوع ســؤال و نه عنوان سؤال اســت که آقاي رئيس ميگويد بايد در عنوان نقض قانون آمده باشــد».او گفت: «محتواي سؤال مشــخص است که نقض قانون صورت گرفته و بايد به قوه قضائيه ارجاع داده شــود. مــوارد متعددي از نقــض قانون وجــود دارد؛ نمونــه آن ماده ۵9۸ قانون مجازات اســلامي اســت کــه اهمالي در آن صورت گرفته است. آنقدر وضعيت مشخص است که رئيسجمهور هم به اين موضوع پاســخ نداد». لاريجاني در پاســخ گفت: «آنطــور که بنده از ماده ۲۱۳ آييننامه ميفهمم، اگر موضوع مورد ســؤال، استنکاف از قانون باشــد، بايد به قوه قضائيه ارجاع داده شود، اما موضوع سؤال، نقض قانون نبود فقط لابهلاي بحثها مطالبي گفته شد». او افزود: «وقتي ميگوييم استنکاف از قانون شده؛ يعني بايد توضيح دهيم در مواردي قانون اجرا نشــده اســت و آنگاه بخواهيم اســتنکاف از قانون بررســي شود. بنابراين براي قوه قضائيه مشــروح مذاکرات ملاک نيســت. ملاک براي قوه آن اســت که آيا در موضوع ســؤال مطرحشده، استنکاف از قانون صورت گرفته است يا خير؟ مجلس شوراي اسلامي نيز به موضوع سؤال و پاســخهاي مطرحشــده رأي داده است». رئيس مجلس درعينحــال گفت: «فعلا اين موضوع را رد نميکنيم، اما بايد در هيئترئيســه بررســي شود». نماينده ســوم عليرضا ســليمي بود که با استناد به مــاده ۲۱۳ آييننامــه در تذکري گفــت: «طبق اين مــاده، اگر اکثريــت نمايندگان حاضر در جلســه از پاســخ رئيسجمهور قانع نشده باشــند و موضوع ســؤال نقض يا اســتنکاف از قانون باشد، سؤال بايد به قوه قضائيه ارجاع داده شــود. حرف ما اين است چهکســي بايد اين موضوع را تشــخيص دهد؛ چون آييننامه دراينباره مســکوت است و افکار عمومي هم منتظرند».لاريجاني در پاســخ بــه اين تذکر نيز دوبــاره همان صحبتها را تکرار کرد و با بيان اينکه موضوع هيچکدام از سؤالات از رئيسجمهور نقض يا اســتنکاف از قانون نبــود، بنابراين نمیتوان آن را ارجاع داد، گفت: «اين موضوع روشــن اســت که بر اســاس ماده ۲۱۳ اگر اکثريت نمايندگان از پاسخ به ســؤالي قانع نشدند و موضوع ســؤال نقض قانون يا اســتنکاف از قانون باشــد، به قوه قضائيه ارجاع داده ميشــود، امــا موضوع هيچکدام از ســؤالات نقض قانون يا اســتنکاف نبود؛ البته برخي از آقايان در لابهلاي صحبتهايشــان اشــاراتي داشــتند، اما موضوع ســؤال نقض يا استنکاف از قانون نبود. اگر ميخواســتيم اين کار صورت گيرد، بايد حداقل يک سؤالتان ناظر بر اين بود که اين سؤال نقض شده يا استنکاف صورت گرفته است تا بر اساس آن، سؤال ارجاع داده شود؛ وگرنه قابل ارجاع نيست».

رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با تأکيد بر اينکه وضعيت ســؤال مشخص است، به اعتراض برخي از نمايندگان واکنش نشان داد و گفت: «با اين همهمهها من نميتوانم پاســخ دهم. بنده به تذکر آقاي ســليمي پاســخ ميدهم. اينطور که همهمه ميشــود نميتوان جواب داد. شــما بايد ميگفتيد موضوع سؤالتان استنکاف از قوانين است تا کسي که ميخواهد پاسخ دهد، وضعيت برايش روشن باشد. بههرحال موضوع را در هيئترئيسه بحث ميکنيم. شــما ســؤال کرديد، نظر بنده فيالبداهه اين است. بههرحال اســتدلالتان را به هيئترئيســه بدهيد تا رسيدگي شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.