نصب نشان «نصر» بر سينه امير سرتيپ خلبان شاهصفي

Shargh - - سياست -

ايســنا:

حضرت آيــتالله خامنــهاي، فرمانده معظم کل قوا، امير سرتيپ خلبان حسن شاهصفي، فرمانده ســابق نيــروي هوايي ارتــش جمهوري اســلامي ايران را مفتخر به دريافت نشــان «نصر» کردند.فرمانــده معظم کل قوا در راســتاي اجراي مأموريتهــاي متعــدد در نيروي هوايــي ارتش جمهوري اســلامي ايران و به پاس سالها خدمت صادقانه، مخلصانه و شــجاعانه اين نيرو، نشــان پرافتخار «نصر» را به امير ســرتيپ خلبان حســن شاهصفي اعطا فرمودند.امير سرتيپ شاهصفي که از ۱۰ شهريور ۱۳۸۷ تا ۲۸ مرداد امسال فرماندهي نيروي هوايي ارتش را بر عهده داشــت، ســوابقي ماننــد رئيــس دايره عمليــات تاکتيکــي معاونت عمليــات نيــروي هوايــي ارتش و جانشــين مدير عمليات ايــن معاونت، جانشــين و فرمانده پايگاه چهــارم هوايي دزفول و جانشــيني فرمانده نيروي هوايي ارتش را در کارنامه خود دارد. نشان «نصر» يکي از نشانهاي افتخار در جمهوري اسلامي ايران اســت که به پاس خدمات و پشتيباني به نيروهاي مؤثــر در خدمــات رزمي، فعاليتهاي پشــتيباني، ايثارگران و جانبازان تعلق ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.