انهدام يک تيم تروريستي در جنوبشرق کشور

Shargh - - سياست -

ايســنا:

نيروي زميني ســپاه از انهدام يک تيم تروريســتي در منطقــه مرزي ســراوان و هلاکت و زخميشــدن هفــت تروريســت خبــر داد. روابطعمومــي قرارگاه قدس نيروي زميني ســپاه در اطلاعيهاي اعلام کرد:«در ساعات اوليه بامداد جمعه 9 شــهريور، يک تيم تروريســتي وابسته به استکبار جهاني که از مرزهاي کشور همجوار قصد نفوذ به داخل و ارتــکاب اقدامات خرابکارانه و ضدامنيتي داشــت، با هوشياري رزمندگان قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه مواجه و در يک درگيري منهدم شد.اين درگيري در منطقه عمومي سراوان در اســتان سيستانوبلوچســتان در منطقه صفر مرزي و حدفاصل ميلهاي ۱۵۸ تا ۱۶۰ رخ داد که طي آن چهار تن از تروريستها به هلاکت رسيدند و ســه تن ديگــر از آنان زخمي شــدند. همچنين در اين درگيــري يکي از نيروهــاي خودي بهطور ســطحي زخمي شــد و مرزداران غيرتمند ســپاه اسلام به پايگاههاي خود بازگشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.