سفر ظريف به ترکيه و پاکستان

Shargh - - سياست -

شرق: وزير خارجه ايران در حالي روز پنجشنبه و جمعــه را در پاکســتان گذرانــد که چهارشــنبه در ســفري اعلامنشــده به ترکيه رفته بود. ســفر محمدجواد ظريف به منظور انجام گفتوگو درباره مســائل مورد علاقه دوجانبه و تسليم دعوتنامه رئيسجمهوري اســلامي ايران بــه رئيسجمهور ترکيه براي ســفر به ايران، انجام شــد. قرار اســت نشست سران روسيه، ايران و ترکيه با محور سوريه جمعه هفته آينده در ايران برگزار شود. به گزارش ايرنا، ديميتري پســکوف، ســخنگوي کاخ کرملين روســيه، روز گذشــته اعلام کرد که ســران اين سه کشــور در تهران ديدار ميکنند. تاس گزارش داده اســت کــه پيشتر ايران اعــلام کرده بــود که اين نشست در تبريز برگزار خواهد شد.

به گزارش ايلنا، وزير خارجه ايران در سفر خود بــه ترکيه پس از ديــدار با رجب طيــب اردوغان، رئيسجمهور ترکيه و وزير خارجه اين کشور، گفت رايزني مفيدي با مقامات ترکيه داشته است. مولود چاووشاوغلــو، همتــاي ترکيهاي ظريــف، هم در توييتي نوشــت: «با ظريف، وزير امور خارجه ايران، درباره مســائل دوجانبه و منطقه ازجمله تحولات سوريه بحث و گفتوگو کردم».

ظريــف بامــداد روز پنجشــنبه در توييتر خود دراينباره نوشــت: «هماکنــون رايزنيهاي مفيدم بــا وزير امور خارجه و رئيسجمهــور ترکيه درباره روابط دوجانبه و همکاري منطقهاي در مقابل رفتار بدخواهانه آمريکا به اتمام رســيد. روز پنجشنبه به منظــور ديدار با رهبــران جديد پاکســتان عازم آن کشور هستم. همسايگان اولويت ما هستند».

سفر روز پنجشنبه وزير خارجه ايران به پاکستان، نخستين سفر يک مقام ديپلماتيک به اين کشور در دولت جديد پاکستان به رهبري «عمران خان» بود.

به گــزارش ايرنــا محمدجواد ظريف شــامگاه پنجشنبه در ديدار با اسد قيصر، رئيس مجلس ملي پاکســتان، گفت: «ايران، بهترين و مســتحکمترين روابط را با همســايه خود پاکستان خواستار است. ما پاکستان را شــريک ايران براي پايداري صلح در منطقه ميدانيم».

او با ابــراز اميدواري براي گســترش روابط دو کشــور در دولت عمران خان عنــوان کرد: «براي ايران همه پاکســتانيها دوســت و برادر هستند. ما ملت پاکســتان را جدا از ملت ايران نميدانيم و معتقديم که روابط ويــژه و فوقالعادهاي ميان دو ملت و دو کشــور برقرار اســت». ظريف ابراز اميــدواري کرد کــه در دولت جديد پاکســتان به رهبري «عمران خان»، نخســتوزير اين کشــور، مناســبات دوســتانه و صميمي ايران و پاکســتان بيشازپيش گسترش يابد.

در اين ديدار طرفين بر توســعه همکاريهاي دوجانبــه، منطقــهاي و بينالمللــي بهويــژه در زمينههــاي اقتصــادي، همکاريهــاي پارلماني ازجمله تشــکيل گروه دوســتي پارلماني ايران و پاکســتان و مقابلــه با چالشهاي مشــترک نظير افراطگرايي و تروريسم تأکيد کردند.

ديدار ظريف با نخستوزير جديد پاکستان

وزير خارجــه ايران، روز گذشــته بــا «عمران خان»، نخستوزير جديد پاکستان، ديدار و رايزني کرد. به گزارش ايســنا، در اين ديدار طرفين ضمن اشــاره به اهميت و ضــرورت توســعه و ارتقای روابط فيمابين ايــران و پاکســتان در زمينههاي مختلــف مــرزي، تجــاري، اقتصــادي، بــر لزوم همکاريهاي نزديک کشورهاي اسلامي در مسائل مربــوط به جهان اســلام و منطقــه تأکيد کردند. گســترش تلاشها براي اســتقرار صلح و ثبات در تمام کشورهاي منطقه و مبارزه جدي با تروريسم و افراطگرايي از ديگــر موضوعاتي بود که در اين ديدار طرفين بر آن تأکيد کردند.

آرزوي موفقيت مقام معظم رهبري براي دولت جديد پاکستان

وزيــر خارجه همچنين در ادامه ديدارهاي خود با «مخدومشاه محمود قريشي»، همتاي پاکستاني خود، ديــدار و گفتوگو کرد. در ايــن ديدار ظريف پاکســتان را همسايهاي مهم براي ايران دانست که براي توسعه روابط با آن هيچ محدوديتي ندارد.

او با اشاره به اينکه هيچ کشور ثالثي نميتواند بر روابط تهران و اســلامآباد تأثيــر منفي بگذارد، بر توســعه و ارتقای روابط دو کشــور در سطوح دوجانبــه، منطقــهاي و مجامــع بينالمللــي و همکاريهــاي دو کشــور در زمينــه تأمين امنيت مرزهــا، همکاري بنادر چابهــار و گوادر، بازارهاي مــرزي، همکاريهــاي بانکي و پايهگــذاري رژيم تعرفهاي بين دو کشور تأکيد کرد.

به گــزارش ايســنا، به نقــل از روزنامــه نيوز اينترنشنال پاکستان، بعد از ديدار «محمد فيصل»، ســخنگوي وزارت خارجه پاکســتان، در بيانيهاي اعلام کــرد: «وزير امور خارجه کشــورمان در اين ديدار آرزوي موفقيت رهبــري ايران براي عمران خان، نخستوزير جديد اين کشور و دولت او را به مقامات پاکستاني منتقل کرده است».

محمدجواد ظريــف همچنين روز گذشــته با فرمانــده ارتش پاکســتان ديــدار و گفتوگو کرد. طرفيــن در اين ديدار با ابراز خرســندي از روند رو به پيشــرفت همکاريهاي دوجانبه در يک ســال گذشــته، ابــراز اميــدواري کردند که بــا توجه به اهداف و منافع مشــترک و نگرانيهاي مشــترک مرزي، اين همکاريها نيز گسترش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.