15 سد كشور در وضعيت قرمز قرار دارند

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران اعلام کرد: از 172 ســدی که در مدار بهرهبرداری است، 15 ســد در شــرایط قرمز قرار دارد. محمد حاجرســولیها در گفتوگو با ایرنا، گفت: مخازن ســدها باید به گونهای باشــد که بتواند تا 18 ماه آب شرب مورد نیاز اهالی آن منطقه را تأمین کند؛ ســدی که این شرط را نداشــته باشد، بهاصطلاح در «وضعیــت قرمز» قرار گرفته اســت. او ادامه داد: در برخی اســتانها مانند هرمزگان هیچگونه ورودی آب به مخزن سد نداشتیم و به همین دلیل وضعیت ســدهای این مناطق نگرانکننده است. بــه گفته مدیرعامل شــرکت مدیریــت منابع آب ایران، ســدهای درودزن، زایندهرود، کوثر، دوستی و همچنین ســدهای حوضههای کارون و مارون و همچنین «چــاه نیمهها» در وضعیت قرمز قرار دارند که باید از آنها بهطور ویژه مراقبت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.