۷۰ هزار خودروی ناقص در انتظار قطعه هستند

Shargh - - اقتصاد -

رئیــس انجمن صنایــع همگن نیــرو محرکه و قطعهســازان کشــور گفت: در حــال حاضر 70 هزار دســتگاه خودرو در دو شرکت خودروسازی کشــور یعنی ایرانخودرو و ســایپا به دلیل کمبود قطعــات در حالــت توقــف و دپــو قراردارند. به گــزارش تســنیم، محمدرضا نجفیمنــش با رد احتکار خودرو در شرکتهای خودروسازی افزود: ایــن حرفها به هیچ وجه صحــت ندارد؛ چراکه در شــرایط فعلی برای خودروســاز موردی ندارد کــه بخواهد خــودرو تولید و در انبارهــا دپو کند. وی گفت: اکثر خودروهای ناقص تولیدی موجود در انبار شرکتهای خودروســازی با قیمت قبلی به متقاضیان فروخته شــده و امکان افزایش نرخ در ایــن حوزه وجود ندارد. رئیــس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهســازان کشــور گفت: در حال حاضر تعداد زیادی قطعات خودرو پشت درهای گمرک باقی مانده اســت؛ ازاینرو ضرورت ایجاب میکند با توجه به نیاز شــدید شرکتهای خودروســازی به قطعات هرچه سریعتر این اقلام از گمرکات ترخیص شــود. وی افــزود: هماکنون 60 تا 80 هــزار کانتینر قطعات مــورد نیاز صنایع مختلف کشــور بهویژه خودروســازی در گمرکات رســوب و منتظــر ترخیص هســتند. نجفیمنش تصریح کرد: در حال حاضر دو خودروســاز بزرگ کشــور روزانه ســههزار دســتگاه خــودرو تولید میکنند، درحالیکه تیــراژ تولید واحدهای مزبور پیــش از این به پنج هزار دســتگاه میرســید. او گفت: تولید خودرو تا دوماهه نخست سال جاری بر مدار رشد بوده، ولی متأسفانه این روند امروز به واسطه مشــکلات ارزی و تلاطمهای بازارها سیر نزولی پیدا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.