افزایش بیسابقه بودجه نظامی ژاپن

Shargh - - جهان -

ارتــش ژاپن خواهان ســطح بیســابقهای از بودجه نظامی برای ســال آینــده میلادی با هدف تأمین نوسازی عمده سامانههای دفاعی این کشور که برای ســرنگونکردن موشــکهای بالســتیک کرهشمالی طراحی شدهاند، شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.