فالح الفیاض، نامزد نخستوزیري

Shargh - - جهان -

رهبــران ائتلاف النصر عــراق که تحت رهبري حیدر العبادي، نخســتوزیر این کشور، است، روز گذشــته فالح الفیاض، رئیس حشدالشعبي را که عبادي ســاعاتي پیــش از آن در حکمــي او را از ســمتش برکنار کرده بود، کاندیدای تصدي پست نخســتوزیري کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از ســومریهنیوز، در بیانیه صــادره از رهبران ائتلاف النصر آمده اســت: مــا بهعنوان رهبــران اصلي ائتــلاف النصر، اعــلام ميکنیم فالــح الفیاض را براي تصدي پست نخستوزیري کاندیدا کردهایم که این امر بر اســاس ایمان ما بــه توانایيهاي او براي انجــام برنامههاي دولتي که خواســتههاي شــهروندان را محقق ميکند و همچنین به دلیل مقبولیت ملي گسترده او صورت گرفته است.

پیشتــر حیــدر العبــادي با صدور دســتوري فالح فیاض را از ریاســت حشدالشــعبي و تمامي پســتهاي دولتياش برکنار کرد. در بیانیه عبادي آمده بود: «فیاض به دلیــل ورود به فعالیتهاي سیاســي و حزبــي و همچنیــن تمایل بــه انجام مسائل سیاسي که با پستهاي امنیتي و اطلاعاتي ســازگاري ندارد، از تمامی مقامهاي دولتي خود برکنار ميشود .»

فیــاض یکــي از رهبران ائتــلاف النصر بوده و سمت ریاست حشدالشعبي و مشاور امنیت ملي عراق را نیز برعهده داشــت. این در حالي اســت پیشتر یک منبع سیاســي عراقي اعلام کرده بود که 28 عضــو ائتلاف النصر از ایــن ائتلاف خارج شــدهاند که فالح الفیــاض در رأس این افراد قرار دارد. درمقابــل، ائتــلاف الفتح عــراق اعلام کرد تصمیم عبــادي براي برکنارکردن فیاض از تمامي پســتهاي دولتياش و از ریاســت حشدالشعبي یک«تصمیم شــخصي و غیرقانوني» اســت. این ائتلاف در بیانیهاي تأکید کرد: صدور دستوري براي برکنارکردن فالح الفیاض از ریاست حشدالشعبي و دســتگاه امنیــت ملي و مشــاوري امنیت ملي، حکایت از اقدامي خطرناک دارد تا حشدالشــعبي و دســتگاههاي امنیتي را وارد نزاعهاي سیاســي و تسویهحســابهاي شــخصي کند. در این بیانیه آمده اســت که این تصمیم نشانهاي جدید از این امر اســت که نخســتوزیري که دوره ریاســتش پایــان یافتــه، بر اســاس منافع شــخصي خود با دســتگاههاي امنیتي و دیگر دســتگاههاي کشور تعامل ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.