برکناری رئیس الحشدالشعبی

Shargh - - جهان -

حیدر العبادی، نخســتوزیر عــراق، در حکمی فالح الفیاض را از ریاســت الحشدالشعبی و سمت مشاور امنیت ملی عراق برکنار کرد. به گزارش ایلنا، به نقل از الســومریهنیوز، العبادی اظهار کرد: تمایل الفیــاض برای ورود به فعالیتهای سیاســی، علت برکناری اوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.