ديدار مقامات امنيتی آمريكا با رئيس سازمان امنيت سوريه از سرنگونی تا مذاکره

Shargh - - جهان -

بعد از هفت ســال گسست در روابط دیپلماتیک ایــالات متحــده و ســوریه و حمایت واشــنگتن از گروهــی از مخالفان ســوریه، حالا خبرهــا از دیدار مقامــات امنیتــی و اطلاعاتــی آمریکایــی با علی مملوک، رئیس ســازمان امنیت ســوریه، در دمشق حکایت دارد. براســاس گزارشهــا اواخر ماه ژوئن سال جاری میلادی چندین نفر از مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا با هواپیمایی خصوصی در فرودگاه بینالمللی دمشــق فرود آمدند تــا با مملوک دیدار کنند. خبر این دیدار را ابتــدا روزنامه لبنانی الاخبار، نزدیک به حزبالله لبنان، منتشــر کــرد و بر پایه این گــزارش دو طــرف در جلســهای چهارســاعته در نزدیکــی فرودگاه دمشــق با یکدیگر دیــدار کردند. سپس دو مقام اطلاعاتی ارشــد آمریکایی به شرط ناشــناسماندن در گفتوگو با خبرگزاری رویترز این خبر را تأیید کردند. آنطور که این مقامات به رویترز گفتهاند، دیدار دو طرف بخشــی از «مذاکرات جاری با اعضــای دولت اســد» دربــاره بیرونراندن گروه داعش از ســوریه، ذخیرهسازی و اســتفاده دمشق از ســلاحهای هســتهای ازجمله کلر و سرنوشــت آســتین تیــس، روزنامهنگار آمریکایــی، بوده که به باور مقامــات آمریکایی، دولت ســوریه یــا یکی از متحدانش او را زندانی کرده است.

بااینحــال الاخبار در گزارش خــود گفته که دو طرف دربــاره جنبههای مختلف جنگ هفتســاله ســوریه با یکدیگــر گفتوگو کردهانــد و در نهایت آمریکا پیشــنهاد داده که نیروهــای خود را از پایگاه التنف و شــرق فرات خارج میکند؛ اما به سه شرط: 1. خروج کامل نیروهای ایرانی از سوریه 2. مشارکت در نفت سوریه 3. گردآوری اطلاعات از تروریستها. طبق گزارش الاخبار، دولت سوریه این پیشنهاد را رد کرده است. آنطور که در این گزارش آمده، مملوک گفته که تا زمانی که آمریکا روابطش با این کشور را عادی نکند و به طور کامل از ســوریه خارج نشــود، دمشق با واشنگتن درباره مســائل امنیتی گفتوگو نخواهد کرد. رئیس ســتاد امنیت ســوریه همچنین دربــاره دادن اطلاعاتی از گروههای تروریســتی هم گفته که دمشق «ساختار اطلاعاتی عظیمی» از آنها دارد؛ اما افشــای آن به «چرخش موضع سیاســی آمریکا در ســوریه» بســتگی دارد. به گفته مملوک این اطلاعات پیشــتر در اختیار اماراتیها و اردنیها قــرار گرفته اســت. درباره ذخایر نفت ســوریه هم مملوک به آمریکاییها گفته: «شرکتهای آمریکایی میتوانند از طریق شــرکتهای روسی و غربی وارد بخش انرژی ســوریه شــوند». او البتــه افزوده که ســوریه تمایل ندارد بــا کشــورهایی ارتباط تجاری برقرار کند که به دنبال ســرنگونی حکومت سوریه هســتند. درباره شــرط خروج ایران از ســوریه هم این مقام ســوری با تأکید بر موضع کشــورش مبنی بر «اشــغالگربودن» آمریکا در ســوریه بار دیگر به آمریکاییها گفته: «شــما بــا زور و بدون اجازه وارد کشــور ما شــدید و میتوانید همانطور از خاک ما خارج شوید .»

گفته میشــود که روسیه و امارات متحده عربی برنامهریزی ایــن دیدار را برعهده داشــتند و در این گفتوگو محمــد دیب زیتون، رئیــس اداره امنیت سیاسی ســوریه و موفق اســد، معاون رئیس ستاد ارتش سوریه نیز حضور داشتهاند. دولت آمریکا در زمان باراک اوباما، رئیسجمهوری پیشین آمریکا، در سال 2۰11 میلادی تحریمهایی را علیه محمد دیب زیتون و علی مملوک به اجرا گذاشت که هنوز ادامه دارند. چندی پیش هم گزارشهایی منتشر شد که از دیدار مملوک با مقامات ایتالیایی برای عادیســازی روابط سوریه و غرب حکایت داشت.

بــر مبنــای اطلاعــات ایــن روزنامــه ســوریه خواســتار گفتوگوهای بعدی با آمریکا اســت؛ اما پیششــرطهای آمریــکا را درحالحاضر زودهنگام ارزیابی میکند و بر این نظر است که تصمیم درباره آنها بایــد در آینده گرفته شــود. دولــت آمریکا در جریان مبــارزه با گروه داعش صدها نفر از نیروهای ویژه خود را در شرق ســوریه مستقر کرده و وظیفه آنهــا ازجملــه حمایــت از نیروهــای دموکراتیک ســوریه اســت که ائتلافی از نیروهای نظامی کرد و عرب هســتند. دولت آمریکا همچنیــن در مبارزه با «داعش» با روســیه، متحد سوریه به طور هماهنگ عمل میکند؛ اما هنوز روابط دیپلماتیک میان آمریکا و سوریه برقرار نشده است.

پیتر فورد، سفیر ســابق بریتانیا در سوریه، هم در گفتوگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک گفته که این گزارش را کاملا معتبر میداند. به گفته فورد، منابع معتبــر پیشتر در ماه ژوئن گــزارش داده بودند که آمریکا با برخی شــروط حاضر به خروج نیروهایش از پایگاه التنف و اجازه به کمپین دولتی سوریه برای بازســازی جنوب است: «گزارش شــده بود که یکی از این شــروط خروج کامل ایران از جنوب ســوریه اســت». آمریکا در حالی خواســتار خروج ایران از سوریه شده که جمهوری اسلامی ایران میگوید بنا به درخواست دولت بشار اسد در سوریه می جنگد. حزبالله هم یکی دیگر از همپیمانان دولت سوریه است. روز دوشــنبه، روزنامه الاخبار گزارش داد که گروه حزبالله لبنان درخواســتی رســمی از دولت ســوریه دریافت کرده که بعد از آزادی استان ادلب، آخریــن منطقه تحت کنترل مخالفــان دولت، برای کمک در بازسازی بعد از جنگ در سوریه بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.