اعتراف سارقان سیم برق به 100 فقره سرقت

Shargh - - حوادث -

با تلاش کارآگاهان پلیس قائمشــهر ســارقان سیم برق دستگیر شــدند و به صد فقره سرقت در سطح اســتان اعتراف کردند. ســرهنگ «ذبیحالله پهلوانی» رئیــس پلیس آگاهی اســتان مازندران بــا اعلام این خبر، گفت: در پــی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق در سطح استان و شهرستانهای تابعه، موضوع بهطور ویژه در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی شهرســتانهای اســتان قرار گرفت. وی تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی قائمشــهر، ضمن تقویت گشتهای انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گســترده پلیســی، موفق به شناســایی سارقان سیم برق شــدند. رئیسپلیس آگاهی استان مازندران افزود: با شناسایی متهمان و ضمن هماهنگی قضائی، کارآگاهان در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، دو ســارق ســیم برق را که با مشــاهده آنها قصد فرار داشــتند، شناســایی و دستگیر کردند. سرهنگ پهلوانی گفت: متهمان در تحقیقات پلیسی به بیش از صد فقره سرقت سیم برق در سطح استان و شهرستان قائمشهر اعتراف کردنــد. رئیسپلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: متهمان برای ســیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.