کلاهبرداری با پیامکهای احساسی

Shargh - - حوادث -

معــاون اجتماعــی پلیس فتا ضمن هشــدار به مــردم درخصــوص حفــظ و نگهــداری اطلاعات شــخصی و حســابهای بانکی گفت: ســودجویان فرصتطلــب بهخصــوص در ایام خاص ســال از جملــه اعیــاد قربان و غدیــر با ارســال پیامکهای احساســی به دنبال کلاهبرداری و خالیکردن جیب مردم هستند. سرهنگ رامین پاشایی افزود: بهعنوان مثال چند روز گذشــته تاکنون عدهای فرصتطلب و کلاهبردار با سوءاســتفاده از نام عید قربان و غدیر به دنبال جمعآوری کمکهای مردمی بوده و برخی نیز کمک به ساخت مکانهای مذهبی را بهانه میکنند. وی خاطرنشــان کرد: عــدهای از این افراد ســودجو و فرصتطلــب نیــز در شــیوهای دیگر بــرای جلب اعتماد مردم از طریق معرفی شــماره پیامکی اقدام به کلاهبــرداری کرده و پس از جلــب اعتماد دارنده گوشــی تلفن همراه در چند مرحله اقــدام به انجام نیت خود میکنند. پاشایی گفت: عموما افرادی که در فضــای مجازی با ایجاد حفره برای نفوذ کلاهبرداران فعالیــت میکنند تنها بــا یک هدف مشــترک، اما با شــیوههای مختلف به فکر خالیکردن حســابهای شــخصی مردم یا سوءاستفادههای دیگر هستند. وی اظهــار کرد: فضــای مجازی در هر شــکل ممکن به صورت رایانههای شخصی و تلفن همراه از حساسیت بســیار بالایی برخوردار بــوده و مردم نبایــد تنها به صرف یک پیام آن هم از ســوی افراد ناشناس به آنان اعتماد کرده و مورد سوءاســتفاده قرار گیرند. معاون اجتماعی پلیس فتا بیان کرد: بسیاری از کلاهبرداران برای رســیدن به اهداف خود از طریق خطهای تلفن فاقد هویــت، پیامکهای بدون نام و نشــان اینترنتی یا خطهای تلفن توریســتی اقدام به ســرقت سرمایه یــا اطلاعات مــردم بــرای سوءاســتفادههای بعدی میکنند. وی گفت: تمام تــلاش کلاهبرداران پس از برقرارکــردن ارتباط با مخاطبان خــود، جلب اعتماد آنهاســت که مــردم باید بــا هوشــیاری کامل فریب ســودجویان را نخورده و از طریق ســایت پلیس فتا به نشــانی اینترنتی https://www.cyberpolice.ir که به صورت 24ســاعته در حال خدمترسانی به مردم اســت، کارشناســان این پلیس را در جریــان امر قرار دهند. پاشایی از مردم و خیرین درخواست کرد هدایا و کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را در اختیار مراکز معتبر و شناسنامهدار قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.