قتل در نمایندگی فروش خودرو

Shargh - - حوادث -

شــرق:

معاون اجتماعی اســتان همدان با اشــاره به درگیری در یکی از نمایندگیهای خودرو گفت: اختلاف حساب مالک این نمایندگی با دو مشتری و عملنکردن به تعهداتش به درگیری و در نهایت قتل و مجروحشدن آنان منجر شد. حســین بشری اظهار کرد: در پی اعلام درگیری و چاقوکشی در یکی از نمایندگیهای خودروی شهر همدان به مرکز فوریتهای پلیسی 110 بلافاصله اکیپــی از مأمــوران انتظامی به محل اعزام شــدند. او افــزود: در تحقیقات صورتگرفته مشــخص شــد دو نفر پس از واردشــدن به نمایندگــی با مالک آن ضمن مشــاجره لفظی، درگیر شــدند که او نیز ابتدا با سلاح گــرم به یکی از افراد شــلیک کرد و ســپس با چاقو به نفر دوم حمله و بهشــدت او را مجروح کرد. او ادامه داد: هــر دو مجروح به بیمارســتان منتقل شــدند، اما یکی از مجروحان که مــورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته بود، بهعلت شدت جراحات وارده جان خود را از دســت داد و مجروح دیگر نیز بستری شد که وضعیت عمومی او مناســب اســت. این مقــام انتظامی ادامه داد: مالک نمایندگی از ســوی کارآگاهان دستگیر شد. او در بازجوییهای پلیس ســعی در انحراف تحقیقات داشــت، اما در نهایت به شلیک گلوله و درگیری با این دو نفر و همچنین پنهانکردن اسلحه در چاه فاضلاب اعتــراف کرد و اســلحه نیز از ســوی مأموران کشــف شــد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان با اشــاره به اینکه قاتل علت درگیری و نــزاع را اختلاف حســاب با ایــن دو مشــتری اعلام کرده اســت، گفت: انجامندادن تعهدات نمایندگی به درگیری و قتل منجر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.