کلاهبرداریمیلیاردی با فاکتورهای جعلی

Shargh - - حوادث -

فــردی که بــه بهانههای خریدوفــروش اجناس و نیــز تنظیم فاکتورهــای جعلی پنج میلیــارد ریال کلاهبــرداری کــرده بود، از ســوی کارآگاهــان میبد دستگیر شد. سرهنگ «ســیدمحمدطاهر موسوی»، فرمانده انتظامی شهرســتان میبد، گفت: با توجه به شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با وعدههــای دروغین و مانورهای متقلبانه مبالغی را از آنان کلاهبرداری کرده، بررسی موضوع به کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان میبد سپرده شد. وی ادامه داد: تحقیقــات مأمــوران پلیس نشــانگر این بود که متهــم با مراجعه به فروشــگاهها، خــود را بهعنوان فردی بانفوذ و صاحبمنصب در دستگاههای دولتی معرفی و به بهانه خریدوفروش اجناس دست به این کلاهبرداری زده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان میبد افــزود: کارآگاهان با انجــام اقدامات اطلاعاتی، مخفیــگاه متهــم را شناســایی و ضمن اخــذ نیابت قضائــی، وی را در مخفیگاهش دســتگیر و به اداره پلیس منتقل کردند. ســرهنگ موســوی خاطرنشان کرد: متهم در بازجوییهای پلیسی به کلاهبرداری پنج میلیاردریالی از شهروندان به بهانههای خریدوفروش و همچنیــن تنظیم فاکتورهای جعلــی اعتراف کرد. فرمانده انتظامی شهرستان میبد با اشاره به شناسایی و مراجعــه 9 نفــر از مالباختگان بــه پلیس آگاهی، گفت: چنانچه شهروندان شــکایتی در اینباره دارند، برای ســیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی شهرستان میبد مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.