غافلگیری در انتظار انتخابات میاندورهای

Shargh - - روزنامه -

بررسی ماجرای تیراندازی در جکسون ویل ایالت فلوریدا موضوع گزارش نخســت روزنامه یواسایتودی آمریکاست. ضاربی که جان دو شرکتکننده در مســابقات بازیهای کامپیوتری جکسون ویل را گرفت و دســتآخر خودکشی کرد، ۲۴ســاله و از اهالی مریلند بود. یواسایتودی نوشــته او اسلحهاش را در ایالتی تهیه کرده که یکی از سه ایالتی است که قوانین کنترلی برای دسترسی به اسلحه دارد. نکته دیگر در پیشینه دیوید کتز، ضارب ماجرای فلوریدا است. او یک دهه گذشــته را درگیر داســتانهای تلخ طاق والدینش بوده است. یواسایتودی مینویســد دیوید کتز مشــکات روانی داشته، اما در ایالتــی مثل مریلند با آن قوانین سفتوســخت باز هم به اســلحه دسترسی پیدا کرده اســت. تیتر یک روزنامه یواسایتودی و عکس یــک آن مربوط به انتخابات میاندورهای و تعیین فرماندار برای چند ایالت باقیمانده است. نظرسنجیها و انتخابات اولیه از پیروزی نامزد دموکرات، اندرو گیلوم، شــهردار فلوریدا، خبر میدهد. او از حمایت برنی سندرز، یکی از شخصیتهای برجسته دموکرات، هم برخوردار است. یواسایتودی مینویسد اگر گیلوم در انتخابات نهایی ماه نوامبر هم برنده شود، آنگاه نخستین آمریکایی-آفریقایی سیاهپوستی است که به فرمانداری این ایالت میرسد. یواسایتودی با این گزارش ادعا میکند انتخابات میاندورهای ماه نوامبر در انتظار شگفتی و غافلگیری است. این روزنامه آمریکایی در گزارشی دیگر خبر میدهد توفانهای متعددی در انتظار ساکنان خلیج مکزیک، حوزه کارائیب و اقیانوس اطلس خواهد بود.

نکته: خبر یا گزارشی درباره مسائل اقلیمی همواره در صفحه یک یواسایتودی به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.