شهرداران بازنشسته باید بروند

شوراي پايتخت در ميانه رفتن شهردار و كمبود نامزدهاي جوان

Shargh - - جامعه - معصومه اصغري

حدود یک ماه بعد از تصویب اصلاحیه قانون منع بهکارگیري بازنشستگان و بلاتکلیفي شهرداران در این قانون، چهارشنبه هفته گذشته علي لاریجاني، رئیس مجلس شوراي اسلامي، در بیاني صریح اعلام کرد که این قانون شــامل شهرداران هم ميشود. با این اعلام صریح و موافقت شوراي نگهبان دیگر نباید تشکیکي وجود داشته باشد، اما باز هم اعضاي شوراي پایتخت و برخــي دیگر از شــوراها که شهردارانشــان رفتني شدهاند، مباحثي متفاوت و خلاف این قانون را مطرح ميکنند.

به گزارش «شــرق»، در حالي که گفته ميشــود محمدعلي افشــاني از ســال ۸۹ حقوق بازنشستگي ميگیــرد و توضیحــات قبلي درباره بازگشــت به کار مجدد او پذیرفته نیست، حالا سخنگوي شوراي شهر تهران با اذعان به اینکه شــورا تابع قانونگذار است، گفته استنباط شورا این اســت که این مصوبه شامل حال شــهردار تهران نميشود. علي اعطا با استناد به قاعدهاي حقوقي توضیح داده است: «در علم حقوق قاعدهاي وجــود دارد که ميگویــد قانون عام لاحق ناســخ قانون خاص سابق نیست. براین اساس اگر در گذشــته قانوني خاص براي موضــوع خاصي وجود داشته است، اما بعدها قانون عامي تصویب شود، این قانون عام نسخکننده آن قانون خاص نیست. در بحث انتخاب شــهردار هم ما قانون خاص داریم که همان قانون شوراهاســت و در این قانون به طور خاص در رابطه با انتخاب شــهردار صحبت شده است. در بند یکم ماده ۸۰، در تبصره ۳ آن ميگوید شــوراي شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، مندرج در آییننامه مصوب این قانون، شــهردار مورد نظر خــود را انتخاب ميکند. در آییننامه مصوب این قانون، که مصوب هیئت وزیران اســت، شرایط احراز صلاحیت شهردار توضیح داده شده است».

او کــه رئیس کمیته حقوقي شــوراي شــهر هم هســت، در عین حال تأکید کرده اســت که «همواره آخرین اراده قانونگذار است که ملاک عمل است، اما اگر این اراده در قالب قانوني که به صورت عام نوشته شده بیان شود و از طرفي قانون خاصي داشته باشیم که مربوط به گذشــته باشــد، آنچه قانونگذار در آن قانون خاص گفته، ملاک عمل است.»

پیــش از اعلام نظــر مجلس از ســوي لاریجاني، شــوراي شــهر تهران نتیجه را موکول به استفساریه مجلــس کــرده و محمدجــواد حقشــناس، رئیس کمیسیون فرهنگي و اجتماعي شــوراي شهر تهران، از بررســي رفتن یا ماندن شــهردار تهران بر اســاس قانون منع بهکارگیري بازنشستگان پس از ابلاغ نهایي قانون خبر داده بود. قبل از این اعلام رســمي محسن هاشمي، رئیس شــوراي شهر تهران، هم بارها درباره تلاش شورا براي ماندن شهردار تهران تأکید کرده بود.

این استدلال علي اعطا را برخي دیگر از شوراهاي کلانشــهرها هم دارند و وضعیت شهرداران مشهد، قم و اهواز هم مانند تهران است و تعیین تکلیف براي آنها هم خواهد بود. به همین دلیل شــاید لازم است مجلس شــوراي اسلامي با توجه به اهمیت مدیریت شــهري چند کلانشــهر مهم و اهمیت جایگاهي که شــهردار تهران دارد و لازم است داشته باشد، درباره این موضوع زودتــر تعیین تکلیفــي مقتضي آنطور که دیگــر هیچ استفســاریه و انقلتي در آن نباشــد، داشــته باشــد. مهمتر آنکه این تعیین تکلیف جدید به جز شــهردار تهران، بســیاري از مسئولان از جمله اســتانداران را هم شامل ميشــود و اگر قرار بر اجرا باشــد، بهتر است دولت از استانداران خود شروع کند و بعد به شهرداريها برسد.

اما در این میان به نظر ميرسد شوراي شهر تهران با رفتن افشــاني براي ســومین بار شــرایطي زمانبر و هزینهبر و پرحاشــیه را دوباره شــروع کند. انتخاب شــهردار که حتما با خود پروســه تغییرات مدیریتي زیرمجموعــه را به همــراه دارد، شــهرداري را دچار مشــکلات عدیده خواهد کرد. شــوراي شــهر تهران که اشــتباهي قابل توجه در انتخاب افشاني با وجود اطلاع از در دســت بررســيبودن این قانون داشــته، حالا تــلاش ميکند انتخاب خود را بــا تلاش فراوان نگه دارد و این قاعده حمایت از انتخاب شوراســت و نوعي آبروداري که هر شورایي باید براي حفظ آبرو در انتخاب خود تا لحظه آخر داشته باشد.

اما اگر این قانون با توضیح کوتاهي که لاریجاني، رئیس مجلس شوراي اســلامي، داده است، اجرائي شود و افشاني برود، آیا شورا جایگزیني براي او دارد؟ مســئله اینجاست که به جز هزینههاي مالي و زماني و سیاسي که انتخاب سوم شهردار تهران براي تهران دارد، شــورا با این مســئله مهم مواجه است که چه گزینههایــي را براي شــهرداري تهــران معرفي کند. در میان گزینههایي که در زمــان انتخاب محمدعلي نجفــي و محمدعلي افشــاني به عنــوان کاندیدای مطرحشده بودند، برخي بازنشستهاند و برخي هم در دولت مسئولیت گرفتهاند و بازگشتشان بعید است.

اصلاحطلبان شوراي شــهر و شهرداري تهران در این یک ســال اخیــر با عدم تغییر بســیاري از مدیران دوره قبــل، انتصاب مدیراني بــدون صلاحیت مرتبط یا مدیراني کــه انتقاداتي بســیار را در داخل و بیرون شــهرداري تهران و در درون احزاب مرتبط به همراه داشــت، یک واقعیــت را بهوضــوع نشــان دادند و آن اینکــه نیروهاي جــوان باتجربه کــه قابل اعتماد هم باشــند، بســیار کم دارنــد؛ مدیراني کــه لزوما از میــان ژنهاي خــوب نیســتند و تجربههــاي مرتبط در شــهرداري تهــران یا ســازمانهاي مرتبط دارند و ميتوان فرصتي استثنایي را به آنها داد. اصلاحطلبان کــه در میــان گزینههــاي بــار اول و دوم انتخــاب شهردارشــان انگشتشــمار کاندیدای جوان یا نسبتا جوان داشتند، حالا در آســتانه بحراني جدي هستند که اگر این قانون قطعي شود چه کسي را در فهرست کاندیداها بگذارند کــه اولا صلاحیتهاي چندگانه را داشــته و در ادامه فردي باشــد که مورد توافق همه جریانهاي سیاسي جریان اصلاحطلب باشد.

دربــاره محمدعلي نجفي و محمدعلي افشــاني، اصلاحطلبان با بدشانسي یا اشتباه جدي مواجه شدند و حداقل یک ســال از عمر شورا با همین برنامهریزي اشتباه اگر نگوییم به هدر رفته، حداقل آنطور که باید مورد اســتفاده قرار نگرفته است. از سوي دیگر قبول این مسئولیت در شرایط فعلي هم از هر کسي ساخته نیست. در شــرایطي که شــهردار تهران هر که باشد باید بدهيهاي محمدباقر قالیباف، شــهردار اســبق تهران، را پرداخت کند و با بيپولي شــهرداري تهران را بگرداند، قبول این مسئولیت، کار راحتي نیست و هر مدیري خود را در این خان بلا نمياندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.