پلیس گردشگری تشکیل میشود

Shargh - - جامعه -

ایســنا: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی توضیحاتــی را دربــاره پیشــنهاد تشــکیل یگانی بــه نام پلیس گردشــگری ارائه کرد. ســردار امیر رحمتاللهی درباره ایجاد پلیس گردشگری اظهار کرد: گردشــگری یک صنعت مهم است و یکی از اهداف دولت هم توسعه گردشگری است. واضح اســت که یکی از پیشنیازهای توسعه گردشگری و البته هر نوع توســعهای در کشور امنیت است و اگر امنیت عینی و روانی گردشگران را تأمین کنیم، در واقع برای رســیدن به هدف توسعه گردشگری تلاش کردهایم. او با بیان اینکه حتی بزهدیدگیهای عمومی ناشی از جرائم خرد هم میتواند احساس امنیت گردشــگران بهویژه گردشــگران خارجی را دربــاره یک منطقه یا کشــور کاهــش دهد، گفت: البته مــوارد رخداده درباره گردشــگران خارجی بههیچعنوان از فراوانی برخوردار نیست؛ اما وقتی یک گردشــگر به کشور خود بازمیگردد، این موارد را به دیگران منتقل میکنــد. رحمتاللهی ادامه داد: درحالحاضــر نیــز از طریق نیــروی انتظامی هماهنگی خوبی با استانها داریم و این هماهنگی بهویژه در اســتانهایی ماننــد اصفهان، فارس و... که مقصد گردشــگران خارجی هســتند، به وجود آمده و نیروی انتظامی با گردشــگران همراه است. فرمانــده یگان حفاظــت میراث فرهنگــی افزود: حتی به صورت ابداعی در برخی اســتانها مانند اصفهــان نیز دیدهام کــه ایســتگاههایی با عنوان پلیس گردشــگری دایر شــده که تأثیر خوبی هم داشته است. او با تأکید بر اینکه آمار جرائم در این حوزه درخورتوجه نیســت، درباره اینکه آیا ممکن است پلیس گردشگران را اســکورت کند، تصریح کرد: اســکورت بــه آن معنا نیاز نیســت که تورها را اســکورت کنند؛ چراکه کشــور ما امنیت خیلی خوبی دارد و اصلا به چنین چیزی نیازی نیســت. فرمانــده یگان حفاظــت میراث فرهنگــی درباره نظرش برای تشــکیل پلیس گردشگری نیز گفت: من شخصا موافق فعالشدن چنین پلیسی هستم. هماهنگیهایی هم با معاونت گردشگری سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری انجام دادهایم و در حال تدوین دســتورالعمل هستیم و در راستای دســتورالعمل وزارت کشور برای تأمین امنیت گردشــگران خارجی سعی ما این است که این موضوع را ســاماندهی کنیم؛ اما هنوز ابلاغی صورت نگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.