پرداخت اقساطی بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران از بازگشایی مجدد حسابهای شهرداری تهران خبر داد. مجید فراهانی درباره سرانجام مسدودشدن حسابهای شهرداری از سوی سازمان تأمین اجتماعی به دلیل پرداختنشدن بدهی گفت: بعد از بستهشدن حســابها جلساتی فیمابین مســئولان شهرداری و ســازمان تأمین اجتماعی برای حل این مشکل برگزار شــد. او با بیان اینکه در این جلســات هر دو سازمان ابعــاد مختلف ایــن بدهی، دلایل پرداختنشــدن و همچنین تأثیــر این پرداختنشــدن در ارائه خدمات را تشــریح کردنــد، گفــت: بــا توافــق صورتگرفته حسابهای شهرداری بازگشایی شد و مقرر شد بدهی شهرداری تهران به سازمان تأمین اجتماعی در اقساط به شیوههای گوناگون پرداخت شود. پیش از این مجید فراهانــی اعلام کرده بود که به دلیل پرداختنشــدن بدهیها از ســوی شهرداری، سازمان تأمین اجتماعی حسابهای شهرداری را مسدود کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.