پیشنهاد ارائه گزارش 100روزه افشاني به شورا

Shargh - - جامعه -

یک عضو شــوراي شــهر تهران پیشنهاد کرد: شــهردار تهران گزارش عملکــرد ۱۰۰روزه خــود را ارائه کند. حجــت نظري در گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا محمدعلي افشــاني نیز همانند نجفي گزارشــي از عملکرد ۱۰۰روزه خود به شــوراي شــهر تهران ارائه خواهد کرد؟ گفــت: چنین موضوعي در دســتور کار نیست و شــورا چنین درخواستي از شهردار تهران نکرده اســت اما بشــخصه معتقدم ارائه چنین گزارشي پیشنهاد خوبي اســت و شــهردار تهران ميتواند در این گزارش عملکرد ۱۰۰روزه دفاع خوبي از فعالیتهایي که در این ســهماهو ۱۰ روزه کرده است انجام دهد.

وي در پاسخ به پرســش دیگري در رابطه با انتقاد به دور تند انتصابات در شــهرداري گفت: موضوع انتصابات فشرده را قبول نــدارم و اتفاقا یکي از نقدهاي ما به شــهردار روند کند انتصابات اســت و انتظار داشــتیم در این ســه ماه برخي تغییــرات زودتر اتفاق بیفتد. اینگونه نبوده که شــهردار تهران در این مدت درگیر تغییرات باشــد بلکه کارهاي اساسي زیادي در شهر اتفاق افتاده که مطمئنا مردم به زودي تأثیرات این کارهاي اساسي را خواهند دید.نظري اضافه کرد: گروهي تلاش ميکنند شــهرداري را درگیر مســائل فرسایشي و مستهلککننده کنند اما شهردار تهران تلاش ميکند با وجود این حاشــیهها کار خود را به درستي انجام دهد و از حواشي دور باشد.

دبيرکل شوراي عالي آموزشوپرورش: کاهش 2ساعته برنامه درسي باعث حذف دروس ديگر نميشود

وزیر آموزشوپرورش هفته گذشته از کاهش دوساعته برنامه درســي در پایههاي چهارم تا ششم ابتدایي و دوره متوسطه اول و تفویــض اختیار بــه مدارس براي طراحي برنامه ویژه مدرســه با محوریــت آموزشهاي مهارتــي خبر داد. مهــدي نویدادهم، دبیرکل شوراي عالي آموزش و پرورش در گفتوگو با ایسنا درباره جزئیات و نحوه کاهش دو ســاعت از برنامه درسي دانشآموزان در مدارس اظهار کرد: بر اســاس مصوبه ســند تحــول بر برنامه درســي ملي، مدارس مجاز هســتند از ۵۰ تا ۱۰۰ ســاعت برنامه خاص خودشــان را تحت عنوان «برنامه مدرســه» داشته باشند. وي افزود: وزارتخانه در حال تنظیم و ابلاغ این دســتورالعمل به استانهاست که خود مدارس این برنامه را براي مدت دو ساعت طراحي و اجرا کنند.

دبیرکل شوراي عالي آموزش و پرورش با بیان اینکه این اقدام قانوني و در چارچوب مصوبات است گفت: ولي این برنامه باعث حذف دروس نخواهد شــد بلکه این برنامه به ســاعت درســي مدارس اضافه ميشــود. نویدادهم افزود: پیشــنهادات مختلفي درباره نحوه اجرا مطرح اســت. یک پیشــنهاد این اســت که این برنامه به ساعت حضور بچهها اضافه شود، یک راه دیگر تراکمي و دیگري ارائه در روزهاي پنجشنبه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.