ارز دانشجویی تعیین تکلیف شد

Shargh - - جامعه -

ارز دانشــجویی بابت نیمســال اول تحصیلی ســال ۲۰۱۸ و تا تاریــخ ۳۱ شــهریور ۱۳۹۷ قابل پرداخت بــوده و پــس از تاریخ مورد اشــاره ارز دانشــجویی به نــرخ بــازار و از طریــق دو بانک پرداخت میشــود. گفتنی اســت در همین زمینه اطلاعرســانی لازم از ســوی بانــک مرکــزی به سازمانهای مربوطه انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.