انتقاد از سهمیه فرزندان اعضای هیئتعلمی در دانشگاهها

Shargh - - جامعه -

شــرق:

محمدرضا فراهانی، معاون دانشــجویی وزارت بهداشــت در نشســتی خبری با اشاره به پرونده احکام دانشــجویان بازداشتی، با اشاره به اینکه نمیتواند درباره ایــن احکام قضاوت کند، گفــت: من این پروندهها را ندیــدهام و نمیتوانم دربــاره آنها قضاوت کنم امــا بهطورکلی صدور احکام ســنگین برای این دانشجویان در برخی از موارد پذیرفتنی نیست و مسئولان قضائی عنوان میکننــد که پروندههــای برخی از دانشــجویان بازداشــتی به دلیل ارتباط بــا عناصر ضدانقلاب و... سنگین اســت و پروندههای سادهای نیستند امــا بهطورکلی نمیتوانیم دربــاره این پروندهها قضاوت کنیم.

فراهانی با تأکید بر اینکه معتقدیم حبسهای سنگین برای دانشــجویان بههیچعنوان پذیرفتنی نیســت، افزود: ما دربــاره این موضــوع با همه نهادهای دانشــگاهی اعــم از وزارت علوم، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، وزارت بهداشت و دانشــگاه آزاد همنظر هســتیم و در این زمینه تلاشهای بسیاری را انجام دادهایم، بهطوریکه با رئیس قوه قضائیه، دادســتان کشــور و ســایر مســئولان ملاقاتهایــی را داشــتهایم. معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشــت با بیان اینکــه در برخی مواقــع نگاه خوبی بــه قوانین در کشــور وجود ندارد یا قوانین خوبی در کشــور نداریم، تصریح کــرد: اظهارنظر و اظهار ناراحتی از ســوی افراد نبایــد موجب برخورد بــا آنها یا حذفشدنشان شود.

فراهانی در ادامه با بیــان اینکه از ابتدای دولت یازدهــم فضای نســبتا آرامی در دانشــگاهها ایجاد شده است، افزود: در پنج ســال گذشته شرایط بهتر شــده ولی هنوز به شــرایط ایدهآل نرســیده است و شــعار رئیسجمهور دربــاره تبدیل فضــای امنیتی دانشــگاهها به فضای امن، تحقق نیافته اســت. در همین راستا مســئولان امنیتی نباید بهگونهای عمل کنند که ســخنان رهبر معظم انقلاب درباره فضای آزاد دانشگاهها مخدوش شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه شــرایط فعلی کشــور بهگونهای است که بیش از گذشــته به انسجام داخلی نیاز داریم، افزود: مشــکل فعلی ما دشــمن خارجی نیست، بلکه درحالحاضر به انسجام داخلی نیاز داریم و اگر این انســجام ماننــد دوران جنگ که همه مردم با یکدیگر همدل بودند وجود داشــته باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

او همچنیــن با تأکید بر ضرورت شــکلگیری اعتماد بین ملت و دولت، عنوان کرد: متأســفانه درحالحاضر بین ملت و حاکمیت شکافی ایجاد شده و این موضوع بسیار نگرانکننده است و اگر حاکمیت در عمل به مردم اعتماد واقعی داشته باشــد و فرصتهای لازم را برای آنها ایجاد کند، مطمئنا آنها با حاکمیت یکدل شده و بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

او در پایــان از مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی برای ســهمیه فرزنــدان اعضای هیئت علمی در دانشگاهها انتقاد کرد و گفت: براساس ایــن مصوبه، چنانچــه فرزندان اعضــای هیئت علمی ۹۰ درصد نمره یک رشــته را کسب کنند، میتواننــد رشــته مورد پذیــرش را تغییر و حتی به دانشــگاهی کــه پدرانشــان در آن هســتند، منتقل شــوند که البته با تمام احترامی که برای همکاران هیئت علمی قائل هستم، این قانون را نوعی تبعیض میدانم.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت همچنین از برنامهریزی و سیاســتگذاری وزارت بهداشــت در حوزه خوابگاههای دانشــجویی تا سال ۱4۰۰ خبر داد و تصریح کرد: درباره نیازهای خوابگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی تا سال ۱4۰۰ ارزیابیهایی صورت گرفت و مشــخص شد که باید ۱۸۳ خوابگاه دانشــجویی جدید احداث شــود که از این تعداد حدود ۱۰6 مورد آن باید با گنجایش 4۰۰ نفر و با متراژ هفت هزار و ۸۰۰ متر ساخته شود و ۷۷ خوابگاه دیگر نیز باید ظرفیت حدود ۲۷۰ نفر را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.