عزتاللهی به ردینگ انگلیس پیوست

Shargh - - ورزش -

ســعید عزتاللهی هافبک تیم فوتبــال ایران که فصل گذشــته بهصورت قرضی در تیم فوتبال آمکار روسیه حضور داشــت، به تیم فوتبال ردینگ در لیگ دسته اول فوتبال انگلیس ملحق شد. عزتاللهی که از ســال 2015 با تیم فوتبال روستوف قرارداد داشت، در دو ســال اخیر بهترتیب در تیمهــای آنژی و آمکار بهصورت قرضی حضور داشــت و قرار است از فصل آینده در لیگ دسته اول انگلیس حضور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.