پیشنهاد

Shargh - - آگهی -

«قزوین»؛ بیمها و امیدها

خانه گفتمان شهر مقارن با نهم شهريور؛ روز ملی قزوين، نشســت «قزوين»؛ بيمها و اميدهای يک شهر کهن را برگزار میکند. در اين برنامه، احســان اشراقی احصايی، ســيدمحمد بهشــتی، علیاصغــر حداد، آســيه جوادی )ناستين(، دهباشی، مهشيد ميرمعزی، حسن لطفی و محمدعلی حضرتی حضور دارند. اين نشست، امروز ساعت 17 در خانه گفتمان شهر )خانه وارطان( در ميدان فلسطين، شماره ۵14 برپا میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.