سودوکو ساده 2187

Shargh - - روزنامه -

زمان پیشنهادی: 20 دقیقه سودوكو

سودوكو Sudoku یك واژه تركیبي ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار است و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان یك سرگرمي رایج در نشریات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.