نیجریه و بریتانیا علیه بوکوحرام

Shargh - - روزنامه -

تور آفریقایــی نخســتوزیر بریتانیا چنــد روزی اســت کــه آغاز شــده اســت. عــاوه بــر آفریقایجنوبی، نیجریه یکی از کشــورهایی است که هواپیمای نخستوزیر بریتانیا در آن فرود آمده اســت. خانم می در بدو ورود به این کشــور از سوی محمدو بوحــاری، رئیسجمهــور نیجریــه، مورد اســتقبال قرار گرفته است. به نظر میرســد عاوه بر همکاریهای اقتصادی و سیاسی، دو کشور بریتانیا و نیجریــه برای مبارزه با تروریســم بــا هم به توافق رســیدهاند. نیجریه سالهاســت درگیر گروه تروریستی و افراطی بوکوحرام است. عکس: ایندیپندنت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.