بازتاب

Shargh - - سیاست -

پاسخ روابطعمومی شــرکت بهرهبرداری راهآهن شــهری تهران و حومه:

احتراما خواهشــمند اســت درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، شنبه مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۷ صفحه ۳ با عنوان: «تونل وحشت!» پاسخ زير در همان صفحه به چاپ برســد:با سام، احتراما ضمن تشکر از اين مسافر محترم، به اطاع میرساند تمامی محوطه و گذرهای موجود، از در ورودی موزه دفاع مقدس تا بزرگراه شــهيد حقانی در تملک بانک انصار )شــرکت اطلسپارس( است و در سال گذشته نيز توصيههای لازم در مورد جلوگيری از ورود آب به محل عبور مسافران به شرکت مذکور داده شده است. ضمن اينکه پرسنل پاکبان ايستگاه در فواصل مختلف جهت پاکسازی مسير گذر مسافران که فاصله زيادی از ورودی ايســتگاه دارد و بيشتر به پايانه اتوبوسرانی نزديک است، اعزام میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.