فروش برا دایپرشاتوااور ينهياقهمالای98 دا بدجاوزهندهتشدشريفات

بودجه 98 با 6/42درصد رشد نسبت به 97 به مجلس تقديم شد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: دولت روز گذشــته لایحه بودجه سال 98 را به مجلس ارائه کرد تا بررســي رسمي لایحه بودجه سال آینده توســط مجلس کلیــد بخورد. لایحــهاي که در مقایسه با ســال قبل به ســمت کاهش بودجه برخي مراکز و دســتگاههاي جنجالســاز کــه حجم کوچکي از بودجه را تشــکیل ميدهند رفته اما دست دولت را براي برداشــت از صندوق توسعه و نحوه انجام برخي هزینههــا بازتر کرده اســت. بودجــه 98 که به صورت دوســقفي و براي شــرایط تحریم نوشته شــده با 42.6 درصد رشــد نســبت به لایحه بودجه 97، بســته شده است. ســقف بودجه در لایحه بودجه 97، هزار و 194 هــزار و 935 میلیارد و 367 میلیون دلار بوده اســت. دولت براي ســال 98 نیز همچنان با دســتودلبازي قرار اســت اوراق منتشر کند. در مقایسه با بودجه سال گذشته سقف انتشــار اوراق اسلامي 14 درصد افزایش پیدا کرده اســت. نکته جالب توجــه در این تبصره این است که دولت به وزارت امور اقتصادي و دارایي اجازه داد، رأســا از دارایيهاي دولت بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق اسلامي بدون رعایت تشــریفات قانوني استفاده کند. 112 هزار ميليارد تومان کسري تراز عملياتي

لایحــه بودجه 98 با تعیین ســقف درآمد و هزینه، هزارو703 هزار میلیارد تومانــي دیروز تقدیم مجلس شد. دولت در لایحه بودجه 98 مجموع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را با ســقف 478 هزار میلیارد تومان بســته که از ایــن رقم حدود 407 هــزار میلیارد تومــان مربوط به منابــع عمومي و بیــش از 70 هزار میلیــارد تومان به درآمدهــاي اختصاصي تعلق دارد. در مقابل مصارف دولت نیز شــامل مصارف عمومي و بودجه شرکتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها ميشود که در بخش مصارف عمومي هزینههــاي دولت حــدود 320 هزار میلیــارد تومان، بودجههــاي عمراني 62 هزار میلیــارد تومان و تملک دارایيهــاي مالي با 25 هزار میلیارد تومان اســت که مصارف عمومي را به 407 هزار میلیارد تومان ميرسد.

نکته مورد توجه این است که لایحه بودجه 98 بالغ بر 112 هزار میلیارد تومان کسري تراز عملیاتي دارد؛ این در حالي اســت که مطابق قانون برنامه ششم توسعه میزان این کسري در سال آینده باید حدود 46هزارو 500 میلیارد تومان باشــد. تراز عملیاتــي از تفاوت درآمدها )کــه شــامل درآمد مالیاتــي، گمرک و ســایر درآمدها بدون نفــت و دارایيهاي مالي محســوب ميشــود( بــا هزینههاي جاري بودجه به دســت ميآید. در حال حاضــر و طبق گزارش دیــوان محاســبات از عملکرد هشــتماهه بودجه ســال 97 تراز عملیاتي 68هزارو 200 میلیارد تومان کســري دارد. بررسي لایحه بودجه 98 نشــان ميدهد 112 هزار میلیارد تومان کسري تراز عملیاتي وجــود دارد که این رقم بــا درآمدهاي ارزي نفت و واگــذاري دارایيهاي مالي که عمده آنها اوراق پیشبیني ميشود، تراز شده است. منابع صندوق توسعه، پول توجيبي دولت

امســال دولت در تدوین لایحه بودجه 98 دســت خود را براي هزینهکرد منابع صندوق توســعه ملي باز گذاشته اســت. اگر تا دورههاي قبل دولتها تسهیلات ارزي از صندوق توســعه ملي دریافــت ميکردند، در دولت حســن روحاني مجوز دریافت تسهیلات ریالي از صندوق توســعه تقریبا تبدیل به یک عرف شد. در متن لایحه بودجه 98 دولت ســهم صندوق توســعه ملي را بــه 20 درصــد کاهش داده و چنانچــه منابع دولت از محــل صادرات نفت خام، میعانــات گازي و خالص صادرات گاز در ســال آینده کمتــر از 142 هزار میلیارد تومان شــود، به دولت اجــازه داده ميشــود از محل 50 درصد مانده منابع حســاب ذخیــره ارزي با لحاظ 50 درصد ســهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصلشده اقدام کند. بر این اساس شرکت ملي نفت ایران مکلف اســت تا سقف مبلغ شش هزار میلیــارد تومان از منابع دریافتــي خوراک مایع تحویلي به پتروشیميها و پالایشگاهها را به حساب خزانهداري کشــور واریز کند. 50 درصد این منابع قرار است صرف اعتبار براي روکش آســفالت شــبکه راهها و 13 درصد آن صرف آسفالت معابر شــهرهاي با جمعیت زیر 50 هزار نفر شود. مابقي آن هم صرف خاکپوش، آسفالت معابر و اعتبار براي نوســازي مدارس شود. نکته جالب توجه این است که با توجه به تمام حوادثي که این چند سال در مدارس غیرمجهز اتفاق افتاده و منجر به مرگ بســیاري از دانشآموزان شد، دولت به جاي تخصیص ردیفي جداگانه براي نوسازي مدارس، اعتباري مشروط براي آن در نظر گرفته است، آن هم به مقدار سه درصد منابع خوراک تحویلي به پتروشیميها؛ همان صنایعي که امســال با هر ترفندي از پرداخت ارز خود به دولت در ازاي دریافت خوراک طفره رفتند. تعيين ســقف 30ميليارددلاري فاينانس در روزهاي تحريم

در تبصره ســوم لایحه بودجه 98، سقف تسهیلات تأمین مالي خارجي )فاینانس( بــراي طرحها علاوه بر باقيمانده سهمیه ســال قبل، معادل ریالي 30 میلیارد دلار تعییــن کرده و طرحهــاي بخشهاي خصوصي و تعاونــي و نهادهاي عمومي غیردولتي و شــرکتهاي دانشبنیان نیز با سپردن تضمینهاي لازم به بانکهاي عامل ميتوانند از این تســهیلات اســتفاده کنند.دولت مجاز اســت یک میلیارد دلار از تســهیلات تأمین مالي خارجــي در نظر گرفتهشــده را براي اســتفاده از منابع بانکها و مؤسســات مالي و توســعهاي بینالمللي به منظور تجهیز آزمایشــگاهها و کارگاههاي دانشــگاهها و مؤسسات آموزش عالي اســتفاده کند. گرچه این موارد از لحاظ تخصیص اعتبار جزء نقاط عطف بودجه اســت اما در روزهاي تحریم اصلا مشخص نیست که آیا دولت ميتواند این میــزان فاینانس را جذب کنــد؟در تبصره 5 لایحــه بودجه 98، دولت بــه بانکهاي عامل مجوز اعطاي تسهیلات ارزي را ارائه کرده است. این تسهیلات قرار است مشمول طرحهاي توسعهاي بالادستي نفت و گاز و بخش صنعت و معدن و صنایع تکمیلي و تبدیلي چغندرقند باشــد. البته ســالهاي قبل نیز دولت چنین مجوزي را صادر کرده بود اما هیچ اطلاعات شــفافي در این زمنیه وجود ندارد که آیا این تسهیلات ارزي دقیقا به چنین فعالیتهایي تعلق گرفته است یا خیر؟

مالياتها

درحاليکه دولــت در لایحه بودجه خود ســهمي 156هزارمیلیاردتومانــي براي درآمدهــاي مالیاتي در نظر گرفته اســت، از هماکنون ميتوان گفت بخشي از ایــن مالیاتها تحقق نخواهند یافــت. یکي از مواردي که همــواره دراینباره به دولتهاي مختلف تذکر داده شــده، ارائه اعداد و ارقامي براي درآمدهاست که فقط برای برابرکردن درآمدها با هزینههایي انجام ميشــوند که قصــد کاهش آن وجود نــدارد. از ســوي دیگر در دریافت این مالیاتها نیز تعادل چنداني دیده نميشود. درحاليکــه مالیــات پرداختي شــرکتها و بنگاههاي زیرنظر آســتان قدس رضوي در ســال آینده نزدیک به صفــر خواهد بود، دولت قصــد دارد از کارکنان دولتي و غیردولتــي که بیش از دو میلیــون و 300هزار تومان حقوق ميگیرند، مالیات بگیــرد؛ درآمدي که در برخي شهرهاي کشور زیر خط فقر مطلق محسوب ميشود. افزايش قيمت گازوئيل

دولــت همچنین در لایحه بودجه پیشــنهادي خود خواســتار افزایش 20درصدي قیمت هــر لیتر گازوئیل شــده و از این طریق امیدوار است بیش از هزار میلیارد تومان به درآمدهــاي خود اضافه کند. دولت همچنین 62 هــزار میلیارد تومان براي بودجه طرحهاي عمراني در نظر گرفته و 142 هــزار میلیارد تومان نیز پیشبیني درآمد نفتي دولت در بودجه سال آینده است. دســتودلبازي در انتشــار اوراق بدون تشــريفات قانوني

دولت قرار است 44 هزار میلیارد تومان اوراق مالي اسلامي منتشر کند. تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه مربوط به انتشار اوراق اســلامي است. به پشتوانه این تبصره شــرکتهاي دولتي تا ســقف چهار هزار و 500 میلیارد تومان براي اجراي طرحهاي داراي توجیه فني، اقتصادي، مالي و زیســتمحیطي مجاز هســتند اوراق منتشــر کنند. همچنین دولت در بودجه سال 1398 در مجموع 23 هزار میلیارد تومان اســناد خزانه اسلامي با سررســیدهاي یکســاله و سهســاله در نظــر گرفته اســت. آنطورکه در بودجه سال آینده آمده دولت باید اســناد خزانه اســلامي موضوع ردیف درآمدي قانون بودجه ســال 1398 با حفظ قدرت خرید و با سررســید تا ســه ســال را صادر و به طلبکاران تا سقف 13 هزار میلیارد تومان واگذار کند. بازپرداخت اصل این اســناد در قوانیــن بودجههاي ســنواتي کل کشــور پیشبیني ميشــود و خزانــهداري کل نیز موظف اســت از محل اعتبــارات ردیفهاي فصل مربوطه این قانون، نســبت به تســویه آن اقدام کنــد. طبق این قانــون دولت باید از طریق اســناد تســویه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشــخاص حقیقي و حقوقي )تعاوني و خصوصي( که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان ســال 1397 ایجاد شــده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ دو هزار میلیارد تومان به صورت جمعي- خرجي تسویه کند. در قسمت دیگر از قسمت اول ماده واحده بودجه سال آینده آمده دولت بهمنظور اســتمرار جریان پرداختهاي خزانهداري کل کشور، تا مبلــغ 10 هزار میلیارد تومان اســناد خزانه اســلامي با

سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـهوبودجه کشـــور )با اولویــت اعتبــارات اســتاني( موضوع این قانــون کند. اگرچه یکي از انتقادات جدي کارشناســان اقتصادي به دولت حسن روحاني بيمبالاتي در انتشار اوراق و آثار تورمي آن اســت اما دولت براي ســال 98 نیز همچنان با دســتودلبازي قرار است اوراق منتشر کند. در مقایســه با بودجه سال گذشــته سقف انتشار اوراق اســلامي 14درصد افزایش پیدا کرده است.نکته جالبتوجه در این تبصره این است که دولت به وزارت امــور اقتصادي و دارایي اجازه داد رأســا از دارایيهاي دولت بهعنوان پشــتوانه انتشــار اوراق اسلامي بدون رعایت تشریفات قانوني استفاده کند. ادامه ساخت واحدهاي مسکن مهر

در تبصــره 8 بــراي عملیــات آمادهســازي، محوطهســازي، تأمین خدمــات روبنایــي و زیربنایي و تکمیل واحدهاي مســکن مهر به دولت مجوز مداخله داده شده اســت. بر اســاس لایحه بودجه سال آینده، دولت پیشــنهاد کرده که سرمایه بانک مسکن پنج هزار میلیــارد تومان افزایش یابد. بر اســاس این بند، بدهي دولت به بانک مرکزي مشــمول تبصره بند )الف( ماده (10( قانون برنامه ششم توسعه نميشود. درعینحال، بانک مســکن متعهد ميشــود که نســبت به اعطاي تســهیلات براي عملیات آمادهســازي، محوطهسازي، تأمین خدمات روبنایي و زیربنایــي و تکمیل واحدهاي مســکن مهــر، طرحهــاي بازآفریني شــهري و احیاي بافتهاي فرسوده و همچنین احداث واحدهاي مسکن اجتماعي و حمایتي اقدام کند. واريز سهم درمان تأمين اجتماعي به خزانه دولت

همچنیــن بند جنجالي واریز ســهم درمــان تأمین اجتماعــي به خزانه دولت که ســال گذشــته باوجود مخالفــت گروههاي کارگــري و کارفرمایــي مصوب و قانوني شــد، در لایحه بودجه سال آینده نیز تکرار شده اســت. بر اســاس بند «و» تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه ســال 98 کل کشور، ســازمان تأمین اجتماعي مکلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حــق بیمه موضــوع مــواد )28( و )29( قانون تأمین اجتماعــي مصوب ‪4//1354 3‬و ســایر منابع مربوط را در حســابي نزد خزانهداري کل کشــور بــا عنوان بیمه درمان تأمیــن اجتماعي متمرکز کند و ســازمان تأمین اجتماعــي طبق قانــون تأمین اجتماعي ایــن منابع را هزینه ميکند. این موضوع از بودجه ســال 97 شــکل قانونــي به خود گرفــت و نمایندگان مجلس شــوراي اســلامي در جریان بررســي لایحه بودجه سال 97 کل کشــور در بررســي بندهاي هزینهاي با تصویب بند «ز» تبصــره 7 لایحه بودجه ســازمان تأمیــن اجتماعي را مکلف کردند که ســهم درمان موضوع مواد 28 و 29 قانــون تأمین اجتماعي را به حســاب خزانه واریز کنند. به دنبال این مصوبه، نمایندگان کارگري و کارفرمایي در مخالفت با این مصوبه حتي نشســتهاي شورايعالي کار براي تعیین دســتمزد کارگران را تعطیل کرده بودند و خواســتار مخالفت شوراي نگهبان با این تبصره شده بودند، اما اعتراض آنها بينتیجه ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.