سا گ سرتارترآپخش دهاانییکشویدری صیاباحافباتننامهایات ت پل کازسحادیهبمروبوکطاه،رهدیهدابهیمنبشودنيدن

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: دنیای امروز دنیــای اینترنت اســت. این روزها افــرادی که پابهپای تکنولــوژی روز پیش میروند، برای رفــع نیازهــای روزمره زندگــی خود از اپلیکیشــنهای فعــال در فضای مجازی اســتفاده میکننــد و خیلیها دیگر از روشهای ســنتی گذشــته برای رفــع نیازهای زندگی اســتفاده نمیکنند. از خرید یک گوشی همراه تا سپردن لباس به دســت واحدهای خشکشویی، همه با کمکگرفتن از اپلیکیشــنهای اینترنتی انجام میشود. چندی است اپلیکیشــنهای خشکشویی که تعداد آنها چندان هم زیاد نیست، از اتحادیه مربوطه اخطار پلمب دریافت کردهاند. صاحبان این اســتارتآپها از این گله دارند کــه نمیدانند چرا نامه پلمــب از طرف اتحادیه خشکشــویی دریافت کردهاند و هر بار که به این اتحادیه مراجعه کردهاند، به در بســته خورده و نتوانســتهاند با رئیس اتحادیه صنف خشکشــویی و لباسشــویی تهران دیــدار کننــد تا بداننــد دلیل ایــن اخطار چه بــوده اما رجبزاده رئیس اتحادیه صنف خشکشویی میگوید: با یک استارتآپ در زمینه خشکشویی قرارداد امضا کرده و اگر سایرین هم مایل به ادامه فعالیت هستند، حتما باید از این اتحادیه مجوز دریافت کنند.

دنیای امروز دنیای کســبوکارهای اینترنتی اســت. روزبــهروز بر تعــداد اپلیکیشــنهای خدماتدهنده به مشــتری در دنیای مدرن افزوده میشــود و با توجه به مزایای این شکل از کسبوکارها )که کاهش نیاز به تردد یکی از مهمترین آنهاســت(، در دنیایی که ســر همه به اندازه کافی شــلوغ اســت، چنین فعالیتهایی از سوی دولتها هم مــورد حمایت قرار میگیــرد. اما در ایران این شکل از کسبوکارها هر روز با چالشهای مختلفی روبهرو میشوند. گاهی قوانین فیلترینگ عرصه را بر آنها تنــگ میکند و گاهی هم مانعتراشــیهای صنفی مانع فعالیت آنها میشود. چندی است استارتآپهای فعال در بخش خشکشــویی اخطار پلمب از ســوی اتحادیه ایــن صنف دریافت کردهاند. حدود 10 تا 12 اســتارتآپ اینترنتی در حوزه خشکشــویی مشغول به کار هستند و همه آنها از ســوی اتحادیه خشکشــویی و لباسشــویی تهــران اخطاریه پلمب دریافت کردهانــد. دارندگان این اســتارتآپها به «شــرق» اعلام کردهاند که هرچه به اتحادیه مراجعه میکنند تــا دلیل دریافت این اخطار را بدانند، به نتیجه مطلوب نرسیدهاند.

آنها میگویند کســی در اتحادیه جواب درســتی به مراجعهکننــدگان نمیدهد و منشــیهای دفتر اتحادیه هم در هــر بار مراجعه افراد دارنده اپلیکیشــن، به آنها میگوینــد که چــرا به اتحادیــه آمدهاید، ما برای شــما برنامــهای نداریم. نامــه اخطار پلمب را هــم برای این ارسال کردیم که ببینیم شما فعال هستید یا نه. عدم پاسخگویی اتحادیه خشکشویی

یکی از دارندگان اپلیکیشــنهای خشکشویی عنوان میکنــد: بانوان حاضر در دفتر اتحادیه خشکشــویی به بعضی از دارندگان اپلیکیشــن راهنمایــی کردهاند که از اتحادیه کســبوکارهای اینترنتی مجــوز دریافت کنید. این در حالی اســت که سایت ما از مراجع قانونی مجوز دریافــت کــرده و در اتحادیه کســبوکارهای اینترنتی هم پرونده تشــکیل داده و در حــال طی مراحل قانونی و گذرانــدن دورههــای مربوطه هســتیم امــا اتحادیه خشکشــویی میگوید برای تداوم فعالیــت باید از آنها مجوز بگیریم. هــر وقت هم به اتحادیــه برای دریافت مجوز مراجعه میکنیم، کسی پاسخگو نیست.

این فعال استارتآپی میگوید: اصلیترین درخواست ما از رئیس اتحادیه خشکشــویی این است که رک به ما بگوید که آیا مایل به همکاری با ما هست یا نه تا تکلیف خود را بدانیم. ما برای راهاندازی این کســبوکار هزینه کردهایم. خرید هر وانت و موتورســیکلت برای ما هزینه داشته و اجاره دفتر و هزینه انجام فعالیت در خشکشویی را پرداخت میکنیم. حتی کاور و چوبلباســی که با آرم خود تهیــه کردیم، برای ما هزینهبر اســت و با توجه به تغییر نرخ ارز، دیگر نمیتوانیم به قیمتهای قبلی آنها را تهیه کنیم. بنابراین لازم اســت بدانیم چه آیندهای در انتظار فعالیت ماست. وجود 10 مورد شکایت از اپلیکیشنها

اپلیکیشنها کســبوکارهای نویی هستند که تداوم حضور آنها در فضای کســبوکار کنونی، احتمالا نیاز به زمان دارد و آنها ناگزیرند ناملایمات زیادی را تحمل کنند. عدم هماهنگی بین اتحادیه کســبوکارهای اینترنتی و اتحادیه خشکشــویی نیز یکی از همین مشکلاتی است که دودش به چشــم صاحبان کســبوکارهای اینترنتی میرود. ابوالفضل رجبزاده رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشــویی تهــران در گفتوگــو بــا «شــرق» عدم هماهنگی بین این دو مجموعه را دلیل بروز مشــکلات برای استارتآپها میداند.

او میگوید: کسی که کسبوکار اینترنتی میکند، باید مصرفکننــده را به خشکشــویی معرفی کند و خودش نباید کار شستوشــو انجام دهد. اگر خــودش وارد این کار بشود که اسمش خشکشــویی میشود و باید از من مجوز بگیرد.

به گفتــه رجــبزاده، 10 مورد شــکایت در اتحادیه وجود دارد که فرد با اپلیکیشــن لباس به خشکشــویی تحویل داده و لباسش خراب شده است اما نه اپلیکیشن پاسخگو است و نه خشکشویی مسئولیت آن را میپذیرد. این شکایتها به اتحادیه ارجاع داده میشود. همچنین گاهی لباسها در کارگاهی شســته میشــود که حوله، پتو و ملافه بیمارســتانی در آنجا شسته شده است. هیچ مدیریتی روی فعالیت اپلیکیشــنها نداریم و نمیدانیم چگونه کار میکنند. ما رســته صنفی داریم؛ اتوکشــی، لباسشویی و خشکشــویی رستههای ما هســتند اما در اپلیکیشنها گاهی اتوکشی به عنوان لباسشویی معرفی میشود. او اضافه میکند: مشتری باید بداند که لباسش با چه موادی شسته میشود. گاهی موادی در کار نیست و کارگاههایی که اپلیکیشــنها معرفی میکنند، لباس را داخل آب میریزند و پودر لباسشویی میزنند. فعالیت این اپلیکیشنها مردم را نسبت به صنف خشکشویی بدبین میکند. رئیس اتحادیه خشکشــویی و لباسشویی تهران تأکید میکند: اســتارتآپها از اتحادیه کســبوکارهای اینترنتــی مجوز میگیرند. هفته گذشــته بــا رئیس این اتحادیه جلسه داشتم. گفت در حال پیداکردن راهکاری هستیم که اگر استارتآپی وارد حوزه کارهای تخصصی میشــود، با اتحادیه مربوطه هم تعاملی داشــته باشد. او همچنین با اشــاره به امضای قرارداد همکاری با یک اپلیکیشــن میگوید: در تهران هزار خشکشویی داریم و همین یک اپلیکیشن برای تهران کفایت میکند.

رجبزاده به این ســؤال که آیا این مسئله به مفهوم ایجاد انحصار نیست، چنین پاســخ میدهد: انحصاری در کار نیســت و اگر دیگران هم مایل به همکاری باشند، باید با ما وارد مذاکره شــوند. بــرای امضای تفاهمنامه

همــکاری با این اســتارتآپ، یک ماه وقت گذاشــتیم. بایــد نحوه همکاری بهگونهای باشــد که اعضای صنف مــا هــم از آن راضی باشــند. او همچنین با اشــاره به وجود اســتارتآپهایی که به واحدهای خشکشــویی بدهی مالی دارند، میــزان این بدهیها را متفاوت اعلام کرده و عنوان میکند: یکی از این اســتارتآپها به یک خشکشویی سه میلیون تومان بدهی دارد و موردی هم داریم که 1۷ میلیون تومان طلب از یک استارتآپ دارد. قیمتشکنی اپلیکیشنها غیرقانونی است

به گفته رئیس اتحادیه خشکشــویی و لباسشــویی تهــران ضعف قانون منجر به بروز این مشــکل شــده و زمانــی که برای کســبوکارهای اینترنتــی مجوز صادر میشد، باید پیشبینی میکردند که اتحادیه مربوطه در آن اعلام نظر کند.

او ادامه میدهد: قیمتگذاری برای ما مهم اســت اما برای خدمات واحدهای اینترنتی کسی قیمتگذاری نمیکنــد. قیمتهای آنها گاهی بالاتــر و گاهی پایینتر از نرخهــای مصوب ما اســت؛ درحالیکــه آنها مجوز قیمتگذاری ندارند. اصلا کجا مشــخص اســت که این اپلیکیشن درجهاش چند است که برای خدمات آن نرخ تعیین شود. گاهی اپلیکیشن با خشکشویی درجه سه کار میکند. چرا باید قیمت درجه یک را از مشتری بگیرد. ما برای خشکشــوییها چهار درجه ممتاز، یک، دو و سه با تعرفههای متفاوت داریم.

رجــبزاده میگوید: اپلیکیشــنها برای شــب یلدا 30درصــد تخفیف گذاشــتهاند؛ درحالیکه قیمتهای صنف ما با کار کارشناســی چهار وزارتخانه تعیین شده و حاشیه ســود در آن معقول و مشــخص است. وقتی استارتآپی تخفیف 30درصدی میگذارد، یک جای کار میلنگد. او صدور اخطار پلمب را هم جزء وظایف صنف میداند؛ زیرا طبق قانون صنف اجازه دارد از اپلیکیشنها بازخواســت کند. جمعکردن لباس از خانه مشتری ورود به حوزه کاری خشکشــویی اســت که اتحادیه پیگیری میکند. حتی اتحادیه برای یک بقالی که به مشتریانش اعلامیه داده بود که لباسهای آنها را جمعآوری میکند، اخطار پلمب داده است؛ زیرا بقالی از اتحادیه خود برای خدمات دیگری مجوز گرفته است.

درحالیکــه رئیــس اتحادیه خشکشــویی تخفیف 30درصدی شــب یلدا را اقدامــی غیرقانونی میداند و معتقد است که استارتآپها با این کار از کیفیت خدمات کاهش میدهند اما فعالان استارتآپی میگویند که آنها با کمکردن از حاشیه سود خود به مردم تخفیف میدهند و اتحادیه نباید در این مسئله دخالت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.