تسليت شخصيتهای داخلی در پی درگذشت آيتالله هاشمیشاهرودی

Shargh - - سیاست -

شرق: در پی درگذشــت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بســیاری از مقامات و شخصیتهای داخلــی با صــدور پیامها و بیانیههــای جداگانهای، درگذشــت آیتالله هاشمیشــاهرودی را تســلیت گفتند. در پیام تســلیت رئیسجمهوری و رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس در پیامی درگذشت آیتالله هاشمیشــاهرودی را تســلیت گفتند.آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در پیامی این درگذشــت را تسلیت گفت. سیدحســن خمینی، اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف، محســن رضایی ، محمدرضا عارف، علیاکبر ولایتی ، سرلشــکر محمد باقری ، علی شــمخانی و همچنین برخی مراجع با صدور پیامهای جداگانهای این ضایعه را تسلیت گفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.