روز خونین کابل

Shargh - - جهان -

چنــد مهاجــم بعد از ظهــر روز دوشــنبه به ســاختمان یک وزارتخانه در کابل حمله انتحاری کردند و بســیاری از کارمندان را به گروگان گرفتند و کشــتند. به گــزارش دویچهوله، وزارت کشــور افغانســتان دربــاره حمله انتحــاری بعد از ظهر دوشنبه به وســیله چند مهاجم به ساختمان یک وزارتخانــه در کابــل، اعلام کرد کــه این حمله با انفجار یک خودرو از ســوی یک مهاجم انتحاری جلوی ســاختمان وزارتخانه آغاز شد. به گزارش خبرگــزاری رویترز، پس از ایــن انفجار مهاجمان دیگــری به ســوی مأمــوران امنیتــی موجود در ساختمان وزارتخانه آتش گشودند. گفته میشود در جریــان این درگیری صدها نفــر کارمند در این وزارتخانه مشغول کار بودند و دو نفر از مهاجمان کشــته شــدهاند. با وجود اینکه مأموران امنیتی افغانستان موفق شدند بیش از ۲۰۰ نفر از ساکنان را بــه محلی امــن منتقــل کنند، امــا مهاجمان توانســتهاند چندین کارمند را به گروگان بگیرند و در نهایــت در این حمله ۴۷ نفر کشــته و ۲8 نفر زخمی شــدند. یکی از کســانی که در ساختمانی همجــوار، این حمله و درگیریهــا میان مأموران امنیتی و مهاجمان را دیده اســت، در شرح ماجرا گفت که کارمندان این وزارتخانه با شنیدن انفجار و تبادل آتــش درهای محل کار خود را قفل کرده بودند. حمله اخیر بیســتودومین حمله مرگبار در کابل در سال رو به پایان میلادی است. حملات در پایتخت افغانستان در سال ۲۰۱8 بیش از ۵۰۰ کشته و بیش از هزار زخمی برجای گذاشته است.

افزایش حملات طالبان و داعش

شرایط امنیتی در افغانســتان بدتر از گذشته شده و حمله به نیروهای دولتــی در ماههای اخیر بهویژه از طــرف طالبان افزایش یافته اســت. اشــرف غنی، رئیسجمهوری افغانستان، به خاطر شرایط شکننده امنیتی در این کشــور روز یکشنبه وزیران دفاع و کشور را تغییــر داد و دو نفــر را که به خصومــت با طالبان شهرت دارند، به سرپرســتی این دو وزارتخانه گمارد. ایــن حمــلات نگرانی نیروهــای دولتی افغانســتان را برانگیختــه؛ بهویــژه از زمانی که بحثها بر ســر خروج یکســوم از نیروهــای نظامی آمریــکا از این کشــور افزایش یافته اســت. شــماری از تحلیلگران هشدار دادهاند خروج بخشــی از نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن اســت بحران امنیتی موجود در آن کشور عمیقتر شــود. برخی دیگر نیز بر این باورند که خارجشدن نیمی از نیروهای آمریکایی «پیامدهای ســوئی» بر مذاکــرات احتمالی طالبــان با حکومت افغانستان و مناسبات واشنگتن با کابل خواهد داشت. از سوی دیگر، کمیســیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که احتمال دارد انتخابات ریاســتجمهوری که قرار بود ماه مارس برگزار شود، به تأخیر افتد. رفیعالله بیدار دراینباره گفت: هدف بهتأخیرانداختن انتخابات، «آوردن اصلاحات و بهترشدن امور انتخاباتی است که به کار و زمان بیشتری نیاز دارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.