ترجمهیتنهایی

Shargh - - ادبیات - صفی یزدانیان نشر چشمه

دیگر فیلمسازش را میتوان دوست داشت. میتوان در متــن از جهــانِ فیلم فراتر رفت، امــا او با من و ما با هم امکانِ ارتباط را از دست دادهایم. پیشنهادهایی که در متن یافتنی است، یگانه دلیل وجودیِ نوشتهای که نقدِ فیلمش میدانیم نیز نیســت؛ حتا این انگیزه هم، در نهایت، چیرگیِ راز نوشــتن را خواهد پذیرفت. سرانجام متنی به وجود میآید که فقط آن پیشنهادها را بازنمیتابد. چه بسیار نکات که خود نمیدانستهام، چراکه خــود تاکنون آنهــا را در قالبِ ایــن کلماتِ آشــنا، که با اینهمه هربار از تازگیشان چون کشفی خجسته به شگفت میآییم تجربه نکرده بودم. چون همیشــه نخواســتهام چیزِ تازهای بگویم. خواستهام چیزهــای تازهتــری را بر کاغذِ ســفید کشــف کنم». همچنین مجید اســلامی در پیشگفتــار خود بر این کتاب درباره این مقالهها بهدرســتی اشاره میکند که این نوشتهها «چندان در چارچوبهای مرسوم نقادی در این ســرزمین )ریویو، نقد تفســیرگر، نقد آکادمیک، و...( قرار نمیگیرد و میشــود آنها را مقالهی ادبی یا بــه تعبیر غربی اِسِــی قلمداد کرد، بــه این معنی که نویســنده بیش از اینکه بخواهــد اثر را قضاوت و ارزیابی کند )همچون ریویو(، یا با اســتدلال و ارائهی شــاهد نظریــهای را اثبات کند )نقــد آکادمیک(، یا با تفسیر و تحلیل دیدگاه روشــنگرانهای را به مخاطب عرضه کند )نقد تفسیرگر(، میخواهد اثر را بهانه کند تا خود اثری دیگــر بیافریند. فیلمها اینجا مصالحاند و نکتهها نیز».

بخشــی از مقــالات کتــاب «ترجمــهی تنهایی» نخســتینبار در ماهنامه فیلم چاپ شــده و بعضی، بهگفته خود یزدانیان در پیشگفتار ویراســت دوم، در فصلنامه «حرفه: هنرمنــد» و دو مقاله هم پیش از چاپ در ویراستِ دوم کتاب، جای دیگری چاپ نشده بوده. بهگفته یزدانیان مقالههای چاپشده در «حرفه: هنرمنــد» نیز در چاپ اول کتاب نبوده و به ویراســتِ دوم آن اضافه شده است.

آنــدری تارکوفســکی، ویم ونــدرس، راینــر ورنر فاسبیندر، ورنر هرتســوگ، فرانسوآ تروفو، اریک رومر، روبر برسون، کارل تئودور درایر، کریشتف کیشلوفسکی، اینگمار برگمان، باربارا اســتنویک، جان کاســاوتیس، مارتین اسکورســیزی، فرانســیس فورد کاپولا، وودی آلن، استنلی کوبریک، وُنگ کار وای، برناردو برتولوچی، ریچــارد لینکلیتــر و رابرت وایز و رابرت استیونســن کارگردانانی هستند که در این کتاب نوشتههایی درباره آنها و فیلمهایشان میخوانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.