ترخيص حسين محباهري از بيمارستان و بازي در يك تئاتر

Shargh - - هنر -

گروه هنر: حســين محباهري از بيمارســتان مرخص شــده اســت و خود را براي شــرکت در تمرينات نمايش جديد مريم کاظمي آماده ميکند. در گفتوگــوی کوتــاه ايرانتئاتر با دختر حســين محباهــري، وي از ترخيــص پدر از بيمارســتان و بازگشــتش بــه عرصــه تئاتر خبر داد. حســين محباهري قرار اســت در نمايشي به کارگرداني مريــم کاظمــي ايفــاي نقش کنــد. ايــن بازيگر آخرينبار در تابستان امسال با نمايش «خسيس» روي صحنه رفتــه بود و در روزهاي اخير به دليل پيگيري درمان در بيمارســتان بســتري شــده و از عرصه تئاتــر دور ماند. او در پيغام تصويريای که شــب يلدا منتشــر کرد، از آرزويش براي بازگشت دوبــاره به تئاتر گفته بــود. محباهري با نمايش مريم کاظمــي به اين عرصه بازميگــردد. در اين نمايش کــه براي گروه ســني کــودک و نوجوان طراحي شــده اســت، در کنار حسين محباهري، علي فروتــن، حميد گلي، مهراد زماني و حســن همتي نيز بازي خواهند کــرد. جواد اعرابي، مدير اجرائي اين پروژه است و ديگر عوامل گروه عبارتند از: طراح لباس: مژگان عيوضي، طراحي و ساخت عروسک: سهيلا به اجلان، طراح پوستر و بروشور: پريســا فلاحزاده، طراح صحنه: سينا ييلاقبيگي، گروه کارگرداني: سعيده دادگر و شقايق اصلاني.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.