«زمان، مکان، خاطره» زنان هنرمند

Shargh - - هنر -

۳۲ هنرمنــد زن، ۵۰ اثــر خــود را بــا عنــوان «زمان، مــکان، خاطره» در گالــري پرديس ملت به نمايــش ميگذارند. به گزارش ايســنا، به نقل از روابطعمومي مؤسســه تصوير شهر، نمايشگاه گروهــي زنــان هنرمند بــا عنوان «زمــان، مکان، خاطره» از ساعت ۱۶ تا ۲۱ روز جمعه، هفتم دي، در گالري پرديس ملت افتتاح ميشود.

اين نمايشگاه با همکاري مؤسسه تصوير شهر برگزار و توسط فرناز محمدي گردآوري شده است. محمدي ســالها تجربه برگزاري نمايشــگاههاي مختلف در ايران و خارج از ايران داشــته و در اين مــدت با هنرمنــدان مختلفي کار کرده اســت. او براي مجموعه نمايشــگاههاي جديدش تصميم گرفته روي هنرمندان زن متمرکز شــود و آثار آنها را در قالب نمايشــگاههايي با مضامين متفاوت به نمايش درآورد. فرح ابوالقاســم، مريم اشکانيان، فرح اصولي، پروانــه اعتمادي، زهــرا اميريگانه، ســونيا بالاســانيان، لادن بروجردي، بهناز جلالي، شــهلا حبيبي، منصوره حســيني، ايــران درودي، ســپيده سحر، گيزلا سينايي، سيما شاهمرادي، آريا شــکوهياقبال، سيما شفتي، ســميرا عليخانزاده، مهســا عليخاني، شيما فريدني، نيلوفر قادرينژاد، زهرا قياسي، يسري مجتهدي، معصومه مظفري، مهتا معيني، رکسانا منوچهري، مانلي منوچهري، الهام نفيســي، آتيه نوري، بيتا وکيلي، ليلا وسيمه، نرگس هاشمي و الهام يزدانيان هنرمندان حاضر در اين نمايشگاه هستند.

علاقهمنــدان براي بازديــد از اين نمايشــگاه ميتوانند همــهروزه تا ۳۰ ديماه، از ســاعت ۱۱ تــا ۲۰ به گالــري پرديس ملت، واقــع در خيابان وليعصر)عج(، بزرگراه آيتالله هاشميرفسنجاني )نيايش(، روبــهروي بزرگراه کردســتان، پرديس ســينمايي ملت، طبقــه منفــي ۲ مراجعه کنند يــا براي کســب اطلاعات بيشــتر با شــمارهتلفن ۲۳۱۶۱۴۹ تماس بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.