متلاشیشدن باند سارقان

Shargh - - حوادث -

باند چهار نفره ســارقان حرفــهای درون خودرو و کابــل و تجهیــزات مخابراتی با 37 فقره ســرقت دستگیر شدند. سرهنگ دلاور القاصیمهر، فرمانده انتظامی شــیراز، دراینباره اظهار کــرد: درپی وقوع چند فقره ســرقت درون خــودرو و کابل و تجهیزات مخابراتــی در برخی از مناطق شــهر «شــیراز»، تیم ویــژهای از مأموران پلیس تشــکیل شــد و موضوع بهصــورت ویــژه در دســتور کار قــرار گرفــت. او خاطرنشــان کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنــی و تخصصــی و گشــتزنیهای نامحســوس، اعضای یک باند چهارنفره سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجــع قضائی در عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشــان دســتگیر کردند. سرهنگ القاصــی مهر تصریح کــرد: متهمان دستگیرشــده در تحقیقات فنی پلیس به 37 فقره ســرقت درون خودرو و کابل و تجهیزات مخابراتی اعتراف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.