کریسمس انگلیس؛ هدیه بیهدیه

Shargh - - روزنامه - طرح: ویک

ســحرطلوعي:

کیســه هدایای اروپاییها برای انگلیس هیچ ندارد. آنها ســر حرفشان هســتند و یک قدم هم عقب نمیروند. ترزا می تا پیش از گفتوگوی آخر با اروپاییها بر ســر برگزیت دلخوش به همراهی مرکل و دیگر رهبران اروپایی بود، اما غافل از اینکه اروپا فقط مرکل نیســت. آنها حاضر به ادامه مذاکرات برای تعدیل خواستههایشــان در برگزیت نیســتند، در داخل هم که نمایندگان همحزبی ترزا می با پیشــنهاد او مخالف هســتند، فقط میماند یک راه؛ برگزاری رفراندوم دوم. نشریه ویک بعد از تیتر «نه اروپا به انگلیس»، در زیرتیتر این سؤال را مطرح میکند: «آیا ما به ســمت برگزاری رفراندوم دوم پیش میرویم؟». این راهحل شــاید تنها راه پیشروی بریتانیا باشــد، اما یکی از نامحترمترین آنهاست. چرا؟ واقعیت این است که انگلیسیها یک بار در سال 2016 پای صندوقهای رأی رفتهاند و در رفراندوم برگزیت شرکت کردهاند. بنابراین برخلاف ارزشهای دموکراسی است که یک بار دیگر درباره این موضوع همهپرسی برگزار شد. برگزاری رفراندوم دوم خواسته حزب کارگر و البته بخش بزرگی از جامعه بریتانیاست. خیلی از آنهایــی که در رفراندوم اول به برگزیت رأی مثبت دادهاند هم با برگزاری رفراندوم دوم موافق هســتند، اما خوب میدانند این فرایند پایههای دموکراسی را در انگلیس سست و لرزان میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.