مرگ دانشجويان در قلب پايتخت

Shargh - - جامعه -

شــرق، گــروه جامعــه:

تهــران در اوليــن روزهــای آلــوده زمســتانی حادثه تلــخ ديگــری را در دل خود داشــت؛ اتوبوســی که دانشجويان دانشــگاه آزاد واحد علوموتحقيقات را از کوهی با پيچوخم بسيار هر روز بالا میبرد و برمیگرداند، يکباره واژگون شــد و در نتيجه تا زمان نگارش اين گزارش ۹ دانشــجو فوت کرده و 2۸ تا 3۰ دانشجوی ديگر اين اتوبوس نيز زخمی شدهاند و حال تعدادی از آنها وخيم اعلام شده است و مجهولالهويه هستند.

اتوبوســی که روز گذشــته دچار حادثه شــده است، تحت اختيار واحد علوموتحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی و پيمانکار اين دانشــگاه بوده اســت و در نتيجه، شرايط تــردد، محوطه و کيفيت اين اتوبوس بهطور کامل تحت مســئوليت دانشگاه آزاد اسلامی اســت. اين موضوع را روابطعمومی شــرکت واحــد اتوبوسرانی تهران اعلام کرده و گفته اســت اتوبوس واژگونشــده در دانشــگاه علوموتحقيقات دانشــگاه آزاد اســلامی تحت نظارت شــهرداری تهران و اتوبوسرانی نبوده اســت. ســردار مهمانــدار، رئيــس پليــس راهنمايیورانندگــی تهران بــزرگ، نيــز تأکيد کرده اســت مســئوليت تأمين امنيت معابر و وضعيت راهنمايیورانندگی محوطه دانشــگاه علوموتحقيقات با دانشــگاه آزاد اســلامی بوده است. او گفته اســت بر اســاس قانون، پليس اجازه حضور در فضاهای دانشگاهی اعم از دانشگاه آزاد و دانشگاههای دولتــی را ندارد و مســئوليت راهنمايیورانندگی در اين منطقه نيز بر عهده خود دانشگاه بوده است.

او تــا لحظــه مخابره ايــن خبــر، تأکيد کــرد هنوز علت اين حادثه مشــخص نشــده و کارشناسان پليس راهنمايیورانندگی در حال انجام اقدامات کارشناســی برای يافتن علت اين حادثه هســتند؛ اما مشخص است اتوبوس در حال حرکت مسير سرپايينی بوده که در يکی از پيچها از مســير خارج شده است و پس از غلتيدن در حدود ۹۰ متر، وارد فضای ســبز شــده و پس از برخورد با يک پايه بتنی، اتاق آن تخريب و متوقف شــده اســت. حدود دوســوم اتوبوس، يعنی از ابتدا تا انتهای اتوبوس، کاملا در برخورد با ديواره بتنی تخريب شده و از بين رفته اســت و به نظر میرســد برخورد با پايه بتنی در تشديد خسارات اين حادثه مؤثر بوده است.

تلهکابینی که میتوانست نجاتبخش باشد

در فاصله همين چند ســاعت، مباحث زيادی درباره کيفيت و ســلامت ايــن اتوبــوس و راننــده آن مطرح شــد که همه آنها تأييدشــده نيســتند. مســائلی مانند ســکتهکردن راننده اتوبوس و در ادامــه وقوع حادثه و طــرح خراببودن همين اتوبــوس در روز قبل از حادثه از ســوی دانشــجويان ديگر دانشــگاه که هر روز سوار همين اتوبوسها میشــوند. درعينحال، برخی سؤالات نيز بهطور جدی مطرح هســتند؛ مثل اينکه چرا بايد در مسيری شيبدار با اين شرايط اتوبوسهايی با اين کيفيت و فرسوده تردد کنند و در اين سالها تعويض نشوند؟ چرا اين مسير گاردريل نداشته است؟ چرا پروژه تلهکابين اين دانشکده که قبلا امکانسنجی و تا بيش از 7۰ درصد اجرا شــده بود، متوقف ماند؟ دانشگاه آزاد اسلامی که منابع درخور توجهی را در اختيار دارد و شــهريه چشــمگيری را نيز از دانشــجويان دريافت میکند، بايد برای هريک از اين سؤالها پاسخی دهد که قانعکننده باشد؛ اگر داشته باشــد. اما چرا بايــد پروژهای که تا 7۰ درصد پيشــرفت کــرده و تأمين اعتبار در برنامه داشــته اســت، متوقف بماند؟ پروژه جايگزينی سيستم جابهجايی دانشجويان و کارمندان واحد علوموتحقيقات دانشگاه آزاد از اتوبوس به حملونقل کابلی )تلهکابين( را در ســال ۹2 محسن هاشمی در زمانی که هنوز پدرش در قيد حيات و خودش معاون عمرانی وقت دانشــگاه آزاد بود، مطرح و شروع کرد؛ مسيری هزارو ۸۰۰متری که میتوانست دانشجويان را از مسير طولانی، خطرناک و خلوت تا بالای کوه نجات دهد؛ هرچند که کيفيت و استاندارد همان هم مهم بوده اســت. اين پروژه به صورت رســمی در سال ۹3 شروع میشود و با پيشرفت خوبی ادامه داشته تا اينکه در سال ۹5 درحالیکه تمام تجهيزات آن آماده و خريداری شده بود، با يک تغيير مديريتی روی هوا میرود. در اين سالها نيز اين تجهيزات و فضای آمادهشده خاک میخورد؛ اما اتوبوسهای فرســوده به کارشــان ادامه میدهند تا در چنين روزی آن اتفاقی که نبايد رخ دهد.

حالا دادســتان کل کشور به دادســتان تهران دستور داده اســت بازپــرس مربوطه در محــل حاضر و ضمن بررســی صحنه، موضوع را رســيدگی کرده و نتيجه آن را گزارش کند. ســرهنگ کيوان ظهيــری، رئيس پليس پيشــگيری پايتخــت، نيز از آغــاز تحقيقــات کيفری در پرونده حادثــه تصادف اتوبوس حامل دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد. همچنين طبق اعلام مراجع مربوطه، کلاسها و کل برنامههــای دانشــگاه علوموتحقيقات دانشــگاه آزاد اســلامی تا اطلاع ثانوی تعطيل است.

ورود کمیســیون آمــوزش مجلس به حادثه

با افزايش شمار کشتهشدگان حادثــه واژگونــی اتوبــوس در دانشگاه آزاد به ۹ نفر، کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس وارد بررســی اين حادثه شد. از سوی ديگر، دانشــجويان اين دانشگاه گلايههای خود را از وضعيت دانشگاه با رسانهها در ميان گذاشــتند. در همين رابطه، رئيس کميته آموزش عالی کميســيون آموزش و تحقيقات مجلس به ايسنا گفت: اکنون ما به اتفاق جمعی از اعضای کميســيون آموزش در حال بررسی وضعيت و جوياشــدن از حال و عيادت مصدومان حادثه هستيم.

حبيبالله دهمرده با بيان اينکه «ما در حال پرسوجو از نزديــکان، همکلاســیها و همراهــان ايــن عزيــزان درخصــوص جزئيات حادثه هســتيم»، گفت: همچنين مسئولان دانشگاه گزارشهايی را به ما ارائه کردهاند. ما در اين بازديد صرفا قصــد عيادت نداريم، بلکه هدف ما بررسی و کسب اطلاعات بيشتر دراينباره است. بازديد از محل حادثه را نيز در دستور کار داريم. اطلاعات دقيقتر را دربــاره تعداد کشتهشــدگان و جزئيــات ديگر، اعلام خواهيم کرد.

دانشــجويان دانشــگاه آزاد واحــد علوموتحقيقات درباره برخی مشــکلات سيستم حملونقل عمومی اين دانشگاه گفتند: اتوبوسهايی که برای سيستم حملونقل دانشــگاه استفاده میشــوند، بعضا مستهلک هستند و ايمنی درســتی ندارند و قرار نبــود طولانیمدت از آنها استفاده شــود؛ بهويژه در زمستان که يخبندان میشود، اين موضوع نگرانکنندهتر اســت. به گفته دانشجويان، «اتوبوسهای دانشگاه همگی مستهلک هستند و تعداد آنها کافی نيست و بيشتر از ظرفيت و حدود ۶۰ تا 7۰ نفر دانشجو را سوار میکنند».

پــس از وقــوع ايــن حادثــه دلخــراش، نمايندگان شــورای شــهر تهران به اين واقعه واکنش نشان دادند. شــهربانو امانی، نماينده شورای شهر تهران که در محل حادثه حضــور پيدا کرده بــود، دراينبــاره میگويد: دو نفر از دانشــجويان درگذشــته دختر بودنــد و 2۰ نفر از دانشجويان زخمی نيز به بيمارستانها منتقل شدند. اين واقعــه نزديک به ظهر پيش آمده و بلافاصله پس از آن اورژانس، آتشنشــانی و ساير سازمانهای امدادونجات و پليــس و دادســتانی در محل حادثه حضــور يافتند. متأسفانه ايمنی و پيشگيری هرگز در اين کشور حرف اول را نزد و ما بايد شــاهد چنين وقايع تلخی باشيم. رئيس اورژانس اطــلاع داده که زخمیها به پنج بيمارســتان منتقل شدهاند. اما جالب اينجاست که مقابل در ورودی دانشگاه، بيمارســتان فوقتخصصی دانشگاه آزاد بسته بود و معلوم نيست اين همه هزينه که از منابع عمومی و جيب مردم برای ســاخت اين بيمارســتان صرف شده اســت، چرا در چنين زمانهايی از آنها استفاده نمیشود و مشخص نيســت چرا مصدومان حادثه به بيمارستان دانشــگاه آزاد منتقــل نشــدهاند. چرا امــروز زخمیها به بيمارســتانهای دورتــری منتقل شــدهاند؟ يکی از مسائلی که بسيار مهم اســت، بحث ايمنی و شيب تند و لحاظنکردن سرعتگير در شيب تند است که میتواند يکی از عوامل حادثه شــود. بايد بررسی شــود اين شــرکتهای پيمانکاری که در دانشــگاه کار میکنند، چه نظارتــی روی اين اتوبوسهــا داشــتهاند. به نظر میرسد کلا نظارت در اين کشور مغفــول اســت؛ چرا دانشــگاه آزاد يا هر نهاد و ســازمانی که از شرکتهای خصوصی استفاده میکنند کــه خدمــات بهتر به مردم بدهند، نظارت را فراموش کردهاند؟

امانی تأکيد کرد: متأســفانه برای انتقــال آســيبديدگان و زخمیهــا در دانشــگاه به اين بزرگی پد هليکوپتــر پيشبينی نشده و هليکوپتر امداد نتوانســته است فرود بيايد و به انتقال ســريع زخمیها کمک کنــد و همين میتواند در بالارفتن آمار کشتهها مؤثر باشد.

لطفا پیگیری کنید

همچنين رئيس کميســيون فرهنگی و اجتماعی شورای شــهر تهران با ابراز تأسف از حادثه دلخراش واژگونــی اتوبــوس در دانشــگاه علوموتحقيقــات گفت: خواستار رســيدگی فوری به اين حادثه هستم. محمدجواد حقشــناس ضمن تســليت به خانواده جانباختگان اين حادثــه گفت: اين واقعه قابل دفاع نيست و آيا واقعا پاسخ قابلقبولی برای خانوادههای جانباختگان وجود دارد؟ او افزود: متأســفانه هفت نفر از دانشــجويان در اين حادثه جان خود را از دست دادهاند و حال باقی مصدومان نيز مســاعد نيســت و اين خسران بزرگی برای ماست که نتوانستهايم امنيت جان همشــهريانمان را تأمين کنيم. حقشناس گفت: قطعا بايد در اســرع وقت معين شود که علت وقوع حادثه چه بوده و اين بايد روشن شود که تأييد سلامت جسمی و روانی رانندگان اين اتوبوسها با چه بخشی بوده است؛ چراکه همه ما مسئول تأمين امنيت جانی، روانی و محيطی شهروندانمان هستيم. او تأکيد کرد: ايجاد امنيت در حملونقل عمومی حداقل توجه به حقوق شــهروندی است که بايد در اولويت قرار گيرد. اين واقعه را بايد بهدرســتی بررسی کنيم و در شورای شــهر تهران نيز نســبت به تأمين ضوابــط و قوانين معين بهمنظور تأمين امنيت شهروندان در استفاده از وسايل حملونقل عمومی به تصميم درست برسيم؛ چراکه اين مهم با احســاس امنيت شهروندان مرتبط است و موجب احســاس اطمينان و تعلق به محيط زندگی میشــود. او ضمن همــدردی با خانوادههای جانباختگان اين واقعه دردناک، خواســتار رسيدگی فوری به مصدومان حادثه شد.

زهرا نژادبهرام، ديگر عضو شــورای شــهر نيز از وضعيــت ايمنی ســرويس مدارس و دانشــجويان ابراز نگرانی کرد. نژادبهرام گفت: درگذشت جوانان دانشــجو و جراحــت آنان اتفاق ناگواری اســت که نماينــدگان مــردم را نگران کرده اســت. شــورای شــهر با ابراز نگرانی از ناايمنــی خودروهای انتقال دانشجويان و دانشآموزان خواهان رسيدگی جدی مسئولان ذیصلاح است. عضو هيئترئيسه شورای شــهر تهران افزود: همچنين درخواست دارم پليس راهور نســبت به علل بروز حادثــه اطلاعات لازم را ارائه کند.

يکی از افرادی که برای پيگيری مســئله حقوقی، روز گذشــته در دانشــگاه آزاد واحد علوموتحقيقات حضور داشته اســت، علی طلايی، وکيل دادگستری اســت. او ضمن شــرح مختصری از واقعه تصادف بــه خبرنــگار «شــرق» گفــت: محوطه دانشــگاه علوموتحقيقات بسيار وسيع است و چون فاصله بين دانشــکدهها و ورودی دانشگاه زياد است، رفتوآمد دانشجويان به شــرکتی پيمانکاری سپرده شده و به موجب اين قرارداد، کارفرما دانشــگاه آزاد محسوب میشود. اين شــرکت خصوصی چند فروند اتوبوس را برای جابهجايی دانشجويان اختصاص داده است کــه وضعيت ايــن اتوبوسها با توجه بــه اينکه در محوطه داخلی دانشــگاه رفتوآمــد میکردهاند و نظارت بيرونی روی آنها وجود نداشته است، به گفته دانشجويان نه از نظر فنی و نه از نظر ظاهری شرايط مناسبی ندارند. ترديد وجود دارد که آيا معاينات فنی اين اتوبوسها بررســی شده اســت يا خير. همچنين علت اين تصادف هنوز مشــخص نيست که آيا ناشی از خطای راننده بوده اســت يــا خير؛ حتی در صورت خطای راننده چيزی از مســئوليت دانشــگاه آزاد به عنــوان کارفرما کــم نمیکند. اين وکيل دادگســتری افزود: دانشــجويان گفتند ما نســبت بــه وضعيت اتوبوسها و رانندگی شــکايت کردهايم، اما ترتيب اثر ندادهاند. قاعدتا يک قرارداد پيمانکاری بين شــرکت اتوبوسرانی خصوصی و دانشــگاه آزاد وجود دارد و کارفرما دانشــگاه آزاد اســت. نکته مهم اين است که در اين قراردادها شــرط نظارت کارفرما هميشــه درج میشــود و اين نکته هم گوشزد میشود که اگر پيمانکار تخلفی انجــام بدهد میتوان اين قرارداد را فسخ کرد. حالا دانشگاه میتواند بگويد که ما کار را به بخش خصوصی واگذار کرديم و تخلف متعلق به آن است که در اين صورت قطعا پيمانکار مسئول است اما چيزی از تکليف دانشگاه آزاد کم نخواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.