افزايش سرقت از منازل

Shargh - - جامعه -

ايرنا:

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي نيروي انتظامــي گفت: با توجه به نوســانات بازار و افزايش قيمت طلا و ارز و نگهداري آنها در منزل، ميزان سرقت از منزل در ماههاي اخير هفت تا هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيشتر شده است. سرهنگ رضا مؤذن با هشدار به شــهروندان در مورد افزايش ميزان ســرقت منازل افزود: شهروندان با هوشياري و کسب آگاهي ميتوانند کام سارقان منزل را تلخ و بايد از نگهداري طلا و ارز در منزل اجتناب کنند. وي ادامه داد: هموطنــان بايد از نگهداري ارز و طلا و همچنين ميزان زياد پول در خانه جدا خودداري کنند و مراقبت از امــوال خود را به صندوق امانات بســپارند. معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي اضافه کرد: افرادي که تمام نقدينگي خود را در منــزل نگهداري ميکنند با يکبار ســرقت، کل دارايي خود را از دست ميدهند، چراکه اين افراد، شرايط سرقت را براي سارقان فراهم ميکنند و سارقان به راحتي محل نگهداري اين اقلام را در منازل ميشناســند. ســرهنگ مؤذن ادامه داد: افــراد با خريداري خودرو، اوليــن کاري که بايد انجام دهند، بيمهکردن آن است و بهسرعت خودروي خود را بيمــه ميکنند، اما هزينهاي بــراي نگهداري اموال باارزش خــود نميپردازند، در صورتي کــه اگر براي جلوگيري از ســرقت، هزينه کنيم، سود کردهايم. وي افــزود: هر فردي در ابتدا بايد پليس خودش باشــد و از وقوع سرقت پيشــگيري کند، آن هم با هزينهکردن در مــواردي از جملــه نصــب قفلهــاي دوزبانه در ورودي که با کارت يا ساير وسايل باز نميشوند، نصب دوربينهاي مداربســته در ســاختمان، نصب درهاي ضدســرقت و در نهايت ســپردن اقلام گرانقيمت، از جمله ارز و طلا و پول در صندوقهاي امانت بانکها. هرچه موانع ورود سارقان بيشتر شود، آنها در رسيدن به مقصود خود بيشــتر ناکام خواهند ماند. ســرهنگ مــؤذن در رابطه بــا کمبود صندوق امانــت بانکها، گفت: جلسات مختلفي با بانک مرکزي داشته و تأکيد کردهايم تا به بانکهاي عامل اعلام کنند صندوقهاي امانــت خود را گســترش دهنــد؛ بر اين اســاس اين صندوقها در حال گسترش اســت و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد. وي بــا توصيه به هموطنان براي پيشــگيري از وقوع سرقت از منزل، گفت: هنگام ترک منزل براي عزيمت به مســافرت يا براي چندساعت، در صورت امکان، ســعي شــود با اســتفاده از تايمر، روشــنايي منزل به هنگام شب به طور متناوب تأمين شود. وي گفت: منزل خود را براي سرکشي و استفاده خدماتي به افراد مطمئن بسپاريد و در صورت امکان در اتاقهــاي داخل ســاختمان را قفل و تنها کليد در ورودي ساختمان و درِ اصلي را به افراد مورد اطمينان بســپاريد. مؤذن ادامه داد: راههاي ورودي و خروجي منــزل خود از قبيل کانال کولــر و نورگير را با محافظ مطمئن پوشــش دهيد و براي حفاظت بيشتر از منزل ميتوانيد توپي قفلهاي ســوئيچي را به وسيله لوله بپوشــانيد يا توپي قفل را با بدنه همسطح کنيد. تمام پنجرههاي قابل دسترســي، نورگيرها و پاسيوها را به حفــاظ مقاوم تجهيز کنيد، بهويژه در طبقات پايين که ســارقان از طريق پريدن روي بالکن يــا لوله گاز براي دسترســي به منزل استفاده ميکنند. معاون مبارزه با ســرقت پليس آگاهي نيروي انتظامي اضافه کرد: در مورد افرادي که بهعنوان مأمور سازمانهاي مختلف به منزل شــما مراجعه ميکنند، وسواس بيشتري به خــرج دهيد و قبل از شناســايي کامل و رؤيت مدارک آنها از ورود اين افراد به داخل منزل خودداري کنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.