آزمون، وارث اسطوره فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا

Shargh - - ورزش -

سایت خبری «اســپورتسکیدا» هند در گزارشی با اشــاره بــه 10 مهاجم مســتعد و مجذوبکننده حاضــر در رقابتهای جام ملتهای 2019 آســیا، از «ســردار آزمــون»، مهاجــم تیم ملی ایــران، با عنوان وارث «علــی دایی»، اســطوره فوتبال ایران و مهاجمی که باید چشــم انتظار بازی درخشانش بود، یاد کرد. در گزارش اســپورتسکیدا میخوانیم: جام ملتهای 2019 آســیا کمتــر از دو هفته دیگر در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد؛ تورنمنتی معتبر که مجموعهای از اســتعدادهای ناب آســیا را بــرای فتح رشــکبرانگیزترین عنــوان ملی قاره کهن گردهم میآورد. «ســردار آزمون» یکی از این استعدادهاســت؛ مهاجم گلزن تیــم ملی ایران با ثبت چندین گل در دورههای پیشین جام ملتهای آســیا، رکوردی استثنائی را با این تیم از خود برجای گذاشــته اســت. آزمون کــه از او بهعنــوان وارث «علی دایی»، بازیکن افســانهای فوتبــال ایران، یاد میشــود، در مجموع 38 بازی کــه برای تیم ملی کشــورش به میدان رفته، با بهثمررساندن 23 گل، آمار شــگفتانگیزی را به نام خود ثبت کرده است. مهاجم مســتعد تیم ملی ایران به دنبال حذف این تیــم از جام جهانی 2018 روســیه، به دلیل هجمه انتقادهای شــدید از ســوی هواداران و در راستای حمایــت از مادرش، بهطور موقــت از فوتبال ملی خداحافظی کرد؛ اما در اکتبر 2018 و پس از گذشت سه ماه، بار دیگر به جمع ملیپوشان ایران بازگشت؛ فرصتی که برای آمادهشــدن بهمنظــور حضور در جام ملتهای آســیا برای مهاجمــی مانند آزمون، بههیچعنوان مهلت کمی محسوب نمیشود. با این تفاســیر، مهاجم جوان تیم روبینکازان روسیه یکی از بازیکنانی اســت که در بزرگترین رویداد ورزشی قاره کهن که از 15 دی در امارات متحده عربی آغاز میشــود، چشــمها را خیره خواهد کرد. تیم تحت هدایت «کارلــوس کیروش»، ســرمربی پرتغالی، بــازی افتتاحیه خود را در مرحله گروهی روز هفتم ژانویــه در برابر یمن آغاز میکنــد و مطابق برنامه اعلامشــده، آنها در روزهای دوازدهم و شــانزدهم ژانویــه به ترتیــب برابر ویتنام و عــراق صفآرایی خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.