جنگجویان ستاره طلایی

Shargh - - ورزش -

شــرق:

هفدهمین دوره جام ملتهای آسیا از پنجم ژانویــه ‪(15 2019‬ دی( و با دیــدار تیمهای امارات و بحرین آغاز خواهد شــد. تیم ملی فوتبال کشورمان در ایــن رقابتها با تیمهای عــراق، ویتنام و یمن در گروه چهارم قرار گرفته و در نخســتین دیدار خود در 17 دی به مصاف یمــن خواهد رفت و دومین دیدار را بایــد مقابل ویتنام، حریفی ناشــناخته، برگزار کند. بر همین اســاس، جام ملتهای آسیا دو هفته دیگر در کشــور امارات برگزار میشــود و تیم ملی فوتبال ایران امیدوار اســت بتواند بعد از سالها بر بام قاره کهــن قرار گیرد. شــاگردان کیروش امــا در ابتدای راه حداقل روی کاغذ کار ســختی پیش رو نخواهند داشت و علاوهبر همگروهی با ویتنام، یمن و عراق در صورت صدرنشــینی میتوانند تا مرحله نیمهنهایی به هیچیک از قدرتهای آســیا برخورد نکنند )البته اگر قدرتهای آســیا نیز در گروه خود، اول شــوند(. گفتنی اســت این دوره از رقابتها بــرای اولینبار با حضور 24 تیــم از قاره کهن برگزار میشــود و یکی از دلایــل اینکه ایران تا پیــش از مرحله نیمهنهایی با حریف قدرتمندی تقابل نخواهد داشــت، افزایش تعداد تیمها است. تیم ملی ایران در دومین گام باید به مصاف تیم ملی ویتنام برود، شــاید ناشناختهترین رقیب ایــران به این دلیــل که در تاریــخ فوتبال، در ســطح بزرگســالان تا به حال این دو تیم با یکدیگر روبهرو نشــدند اما تا دلتان بخواهد در رده نوجوانان و جوانان و امید باهم تقابل داشتهاند. ویتنام با شعار «جنگجویان ستاره طلایی» قصد ماجراجویی در این دوره از رقابتها را دارد.

حضور کمرنگ ویتنام در جام ملتها

ویتنامیها در ســه دوره از ایــن رقابتها حضور داشــتهاند. در دو دوره ابتدایی جام ملتهای آســیا ویتنــام در بین چهار تیم بــدون هیچ بردی در مکان چهارم قرار گرفت و در ادامه در سال 2007 بهسبب میزبانی این رقابتها همراه با ســه کشــور دیگر در جام ملتها شــرکت کرد. اوج فوتبال این کشــور در همین جــام ملتهای 2007 رقم خــورد؛ جایی که توانســتند با مربیگری آلفرد ریــدل از قطر و امارات عبور کنند و به مرحله یکچهارم پایانی برســند. در این مرحله اما به ســد محکم تیم شگفتیساز عراق رســیدند و با گلزنی «یونس محمود» آماده، در بین هشت تیم حذف شدند.

نکته جالــب اینکه تیمهای ملی ایــران و ویتنام برخلاف اینکه در ردههای ســنی مختلف به دفعات به مصاف هم رفتهاند، در رده بزرگســالان تا به حال هیچگاه در هیچ دیدار دوستانه و تورنمنت رسمیای بــه مصاف هــم نرفتهاند. فوتبال در ویتنام از ســال 2007 بــه بعد با افــت فاحش روبهرو شــد، اما در این دوره بــا مربی کرهای خود به نام «پارک» در دور مقدماتی جام ملتها بالاتر از افغانســتان و کامبوج به عنوان تیــم دوم به مرحله نهایــی این رقابتها صعود کردند تا همگروه ایران، عراق و یمن شوند.

دستیار گاس هیدینک بهدنبال شکست ایران!

پارک سرمربی کرهای این تیم، معمار فوتبال ویتنام لقب گرفتــه و محبوبیت خاصی در این کشــور پیدا کرده است. این مربی کرهای که سابقه دستیاری گاس هیدینک در کســب مقام چهارم جام جهانی 2002 را دارد، قطعــا بابت ایــن موفقیتها شایســته تمجید اســت. او با پیگیری فوتبال روز جهان از آرایش قابل انعطاف 4-3-3 استفاده میکند که هنوز در فوتبال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.