نگاه مجلس و دولت به سازمان زمينشناسی

Shargh - - صفحه اول - خلیل بهارفیروزی مدیرکل سازمان زمینشناسی

بــا اندکی تعمق دربــاره علم، فن و هنــر زمينشناســی، مشــخص میشــود کــه ارتبــاط تنگاتنگی بيــن زندگی همــه مردم بــا اين مقولــه و جــود دارد؛ از نقشــی کــه مخاطرات طبيعــی زمينزاد مانند زلزله، ســيل، آتشفشان، زمينلغزش، فرونشست زمين، مهموجها و موارد متعدد ديگر بهطور مســتقيم در زندگی مردم و ازدسترفتن بخش قابل ماحظهای از توليد ناخالص ملی کشور )سالانه حدود 10 درصد( دارند، گرفته تا آغاز عملياتهای اکتشــافی برای نفت، آب و مواد متعدد معدنی با استفاده از روشهای مستقيم و غيرمستقيم زمينشناختی، نقش زمينشناسی در حوزه بهداشت و مطالعه بيماریهای زمينزاد )زمينشناسی پزشکی(، جنبههای اقتصاد توريسم زمينشناسی )ژئوتوريسم(، نقش زمينشناســی در کشــاورزی، صيانت از خاک و افزايش بهرهوری کشاورزی، اهميت زمينشناسی در فرايند گرمايش زمين، ريزگردها، پايش زيستبومهای خشکی و دريايی، پايش و کنترل کوير، نقش دادههای زمينشــناختی در احداث زيرساختهای مهمی مثل راههای عادی و ريلی، شهرســازی و مسکن و سدهای بابهرهوری مناسب، همه و همه بيانگر افزايش جايگاه زمينشناســی در ابعاد مختلف زندگی بشر است. در يک جمله، زمينشناسی مطالعه توده زمينی است که تنها کره شناختهشــده قابل سکونت است. با افزايش جمعيت، کاهش منابع و ارتقای کيفی زندگی بشــر، اهميت اين علم روزافزون میشــود. برخاف مســير حرکتی که با پيشــرفت بشــر از نظر علمی در جهان ديده میشــود و در راســتای آن علوم زمين به دليل نقشــی که در ارتقای کيفيت زندگی بشر دارد، هر روز مورد توجه بيشتر قرار میگيرد، مسير حرکت در ايران بهگونهای ديگر است. قدم آغازين اين موضوع، جايگاه درس زمينشناســی در مدارس اســت و بعــد از آن فرايند انتخاب دانشجو و در ادامه تربيت متخصصان زمينشناســی و علوم زمين که توجه مردم را به تفکر در ايــن موضوعات جلــب میکنم. عاوهبــر ميزان شــناخت مردم از علوم زمين، جايگاه زمينشناسی در ديدگاه حاکميت قانونگذار و اجرائی نيز بسيار مشوش اســت. ســازمان زمينشناسی کشــور در سال 1338 هجری شمســی با مصوبه قانونی مجلس در کشور تأســيس شد و براســاس آن وظايفی را که نسبت به مقتضيات زمان، مترقی به نظر میرسيد، برعهده اين سازمان گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.