مقایسه لوایح بودجه 98 و 97

Shargh - - سياست -

قرار بود بودجه امســال انقباضی باشد. اين قاعده اما مشمول همه نشده است. هرچند میتوان کاهش بودجه دولتــی را در رديفهای متعددی مشــاهده کرد اما برای نمونه بودجه پيشنهادی دولت برای صداوسيما، سازمانی که توان درآمدزايی نيز دارد، نســبت به گذشــته افزايش يافته اســت. اين نکته هم بايد مدنظر قرار داد که ســال گذشته مجلس بودجه مدنظر دولت برای صداوسيما را نيز افزايش داد، حال بايد ديد آيا با توجه به افزايشــی که دولت در نظر گرفته، اين بار نيز مجلس سهم صداوسيما از بودجه ملی را افزايش میدهد. رويه غالب اين اســت که مجلــس هزينههای مدنظر دولــت را اغلب افزايش میدهد و کمتر جايی است که رديف بودجهای را کاهش دهد. سال گذشته نمايندگان مجلس بودجه خود را پنج تا شش درصد افزايش دادند، البته اين افزايشها در برخی زمينههای ديگر بيشتر است. بودجه نهاد رياستجمهوری نيز سال گذشته از اين قاعده مستثنا نبود. در لايحه بودجه ســال ۱۳۹۸ اما سهم اغلب دستگاههای اجرائی کاهش يافته امــا جالب آنکــه بودجه نهاد رياســتجمهوری افزايش کمی داشــت و اين افزايش برای سازمان برنامه و بودجه نيز چشــمگير بوده است. کاهش بودجه اغلب دســتگاهها، گايههايی نيز در پی داشت؛ از جمله انتقاد آذريجهرمی، وزير ارتباطات از ديدهنشدن رديف بودجه برای طرحهای زيرســاختی ايــن وزارتخانه. در مجموع افزايش بودجه دو وزارتخانه اطاعات و امور خارجه نيز قابل توجه است.تمام دستگاههای نظامی که در جدول فوق آمدهاند، ســال قبل موفق شدند بيش از ميزانی که دولت در ابتدا در نظر گرفته بود، از بودجه سهم بگيرند. به اين اعتبار اصا دور از ذهن نيست که اعداد پيشنهادی دولت تغييــر کنند. تا اينجای کار اما قوه مجريه دســت به تغييراتــی جدی در بودجه دســتگاههای نظامی زده اســت، برای نمونه بودجه ستاد کل فرماندهی نيروهای مســلح بهشــدت کاهش يافته و بودجه وزارت دفاع نيز نصف شده است. بودجه پيشنهادی دولت برای حفاظت اطاعات سپاه، ۵۴ هزار ميليون تومان و برای ارتش 2۸.۵ هزار ميليون تومان اســت. از ســوی ديگر نهاد نماينده ولیفقيه در ســپاه نيز رديف بودجه جداگانهای دارد که اين بــار دولت عدد ۱۱۴ هزار ميليــون را برای آن در نظر گرفته اســت. در هر صورت بايد منتظر ماند و ديد که اين بار مجلس چه خطمشیای در قبال اين بودجه در پيش میگيرد. حــالا نمايندگان ۱۵ روز زمان دارند تا بودجه را بخواننــد و نظرات خود را به کميســيونهای تخصصی بدهند. بعد از آن کميســيونهای تخصصی ۱۵ روز وقت دارند تا نظرات خود را جمعبندی و آن را به کميســيون تلفيق ارائه کنند. اين کميسيون موقت است و تنها برای بررسی بودجه تشکيل میشود، ۱2 عضو دارد که ۹ نفر از اعضای کميسيون برنامه و بودجه هستند. تلفيق هم ۱۵ روز وقت دارد تا طرح نهايی را به صحن بفرستد. تغييرات مجلس بر لايحه دولت در اين کميسيون انجام میشود. اگر نمايندگان مجلس کليت بودجه مدنظر کميســيون تلفيــق را بپذيرنــد، آنگاه رأیگيــری دربــاره جزئيات آغاز میشــود. اين جدول به لحــاظ اعتبارات هزينهای تهيه شــده و اعتبــارات تملك داراييهاي ســرمايهاي در آن ديده نشــده اســت. برای نمونه اعتبارات تملک دارايیهای سرمايهای يا همان بودجه عمرانی سپاه، ۱۰۰ ميليون ميليون ريال است؛ چيزی حدود دوسوم بودجه پيشنهادی در لايحه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.