رضا آشفته

Shargh - - هنر -

عاطفه رضــوي را از دهه 60 و بازي در فیلم بهيادماندني آن ســوي آتش ، کار کیانوش عیــاري، به خاطر داريم و هیچگاه از يادمان نميرود که او پابرهنه بر زمین پر از خاروخاشــاك و خردهشیشه قدم برميداشت و لالبازيهايش نیــز مثالزدني بود. همین حسوحال کافي بود که او يکي از هنرمندان عرصه بازيگري شــود و دنبال ارائه نقشهاي متفاوت بگردد؛ بنابراين بعدها نقشهاي بهيادماندنياي در فیلمهاي نرگس، ســفر به چزابه، نجاتيافتگان، چهره، کشــتي يوناني، قصهها و... بازي کرد. او از زماني که به تئاتر آمد نیز به دلیل آنکه از آغاز در دوره دوســاله ارشاد تئاتر آموخته بود، خیلي زود از جايگاه معتبري برخوردار شــد و در تئاتر نیز خوش درخشید. او در نمايشهاي رقص زمین، حضرت والا، امر ملوکانه، يك صبح ناگهان، برنارد مرده اســت و... بازي کرده است و سال ٨٩ برای بازي در نمايش حضرت والا ، جايزه بهترين بازيگر را از بخش بینالمللی جشنواره تئاتر فجر دريافت کرد. اينروزها بازي رضوی در خروس لاری به نويسندگي و کارگرداني امید سهرابي که در تالار ناظرزادهکرماني تماشاخانه ايرانشهر اجرا ميشود، مثالزدني اســت. او بازي متفاوتي را در نقش خانمآغا ارائه ميکند که در آن، سرپرســت جمعي از دختران فراري و نوجوانان کار اســت که در پوشش پسرانه کار ميکنند. در اين ســرپناه اتفاقات غريبي در حال رخدادن است و... . با عاطفه رضوي درباره اين نمايش و بازي در تئاتر صحبت کردهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.