یکجانبهگرایی امریکا برای جهان خطرناک است

SMTnewspaper - - صفحه اول -

رییسجمه//وری اس//امی ای//ران، گف//ت: در اج//اس ش//انگهای درباره مس//ئله یکجانبهگرایی امریکا و خیال باطل مقامهای کاخ س//فید برای رهبری و تصمیمگیری دنیا، بحث خواهد ش//د زیرا یکجانبهگرایی امریکا برای جهان شیوهای خطرناک است. حس//ن روحانی که به دعوت رسمی«ش//ی جین پین//گ» رییسجمهوری چین برای ش//رکت در اجاس سازمان همکاری شانگهای صبح دیروز عازم این کشور شد، پیش از عزیم//ت در فرودگاه مهرآباد درجمع خبرنگاران با اش//اره به ضرورت طرح مس//ئله یکجانبهگرای//ی امری//کا در این اجاس افزود: امریکاییها از گذش//ته تصور میکردند و ای//ن خیال باطل در ذهنش//ان بود که رهبر دنیا هس//تند و االن هم فکر میکنند میتوانند برای دنیا تصمیم بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.