برجام بدون امریکا راه رشد مدیریت نفت

‌تضاد‌منافع‌بین‌اروپا‌و‌امریکا‌را‌بررسی‌می‌کند

SMTnewspaper - - صفحه اول -

س//رمایهگذاری در ایران یکی از موضوعاتی اس//ت که در هفتههای گذش//ته با تعارض منافع هم//راه بوده اس//ت. پس از اینکه امری//کا تصمیم گرفت به طور یکجانبه از برجام خارج ش//ود اتحادی//ه اروپ//ا به صراحت اعام کرد دلیل//ی برای خروج از برجام وجود ندارد. برایناس//اس پیشبینی میش//د اروپاییها همکاری با ایران را ادامه دهند اما در ادامه مس//یر مشکاتی به وجود آمد که ش//رایط را تا حد قابلتوجهی پیچیده کرد. اکنون ایران با کش//ورهای اروپایی ارتباط مناس//بی دارد اما ش//رکتهای بزرگ اروپایی در ادامه همکاریها تعلل ميکنند. در صورتی که دولتهای اروپایی نتوانند شرکتهای بزرگشان را برای همکاری با ایران متقاعد کنن//د، ایران باید از ظرفیت ش//رکتهای کوچکتر اس//تفاده کند. در این ش//رایط به عقیده بسیاری از کار شناسان برجام بدون امریکا میتواند راه رشد مدیریت نفتی را هموار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.