افزایش درصدی تولید معادن مس جهان

۸/۴

SMTnewspaper - - خبر -

میزان تولید معادن مس ش//رکتهای جهان در ۲ ماه نخس//ت س//ال ۸۱۰۲می//ادی، ۸/۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایمیدرو، بر اساس تازهترین گزارش گ//روه مطالع//ات بینالمللی م//س تولیدکنندگان معادن م//س جهان در ماههای ژانوی//ه و فوری//ه ‪۳ ۸۱۰۲،‬ میلیون و ۳۵۲ هزار تن ماده معدنی تولید کردند. این رقم در مدت مشابه س//ال ۷۱۰۲ میادی، ۳ میلیون و ۳۰۱ ه//زار تن بود. از این میزان، یک میلیون و ۵۶۷ ه//زار و ۰۰۸ تن مربوط به قاره «امریکا»، ۵۸۶ هزار و ۰۰۶ تن مربوط به «آسیا»، ۳۳۳ هزار و ۰۰۳ تن مرب//وط به«افریقا»، ۷۹۲ هزار و ۰۰۶ ت//ن مربوط به «اروپ//ا» و ۰۷۱ هزار و ۰۰۷ تن مربوط به «اقیانوسیه» بوده است.

تولیدکنندگان جهانی مس در ۲ ماه نخست س//ال ۸۱۰۲، همچنین ۳ میلیون و ۹۷۸ هزار تن مس تصفیه ش//ده تولید کردند. این رقم در مدت مش//ابه سال ۷۱۰۲ میادی، ۳ میلیون و ۵۵۷ هزار تن بود که نش//اندهنده افزایش ۳/۳ درصدی است. در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به ۳ میلیون و ۳۷۹ هزار تن رسید که نس//بت به مدت مشابه سال ۷۱۰۲ میادی (۳ میلی//ون و ۴۹۸ هزار تن) حاکی از رش//د ۲ درصدی است. بنا به این گزارش، قیمت جهانی مس به حدود ۷۰۹۶ دالر در تن رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.