از‹طرح‹های‹توسعه‹ای‹حمایت‹می‹کنیم

بنی‹اسدی‹در‹آیین‹معرفی‹مدیر‹جدید‹مجتمع‹مس‹آذربایجان:‹

SMTnewspaper - - معدن -

در آیینی با حضور جمعی از معاونان و مدیران ش//رکت مس، مهندس «رضا ش//ریفی» از سوی «محمدرضا بنیاس//دیراد» مدیرعامل شرکت مس بهعنوان مدیر جدید مجتمع مس آذربایجان (سونگون) معرفی شد.

به گزارش مسپرس، محمدرضا بنیاس//دیراد، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، در حکمی خطاب به ش//ریفی آورده اس//ت: «با عنایت به تجربه و سوابق ارزش//مند جنابعالی بهموجب این حکم بهعنوان مدیر جدی//د مجتمع مس آذربایجان منصوب میگردید تا با بهرهگیری از تمام امکانات و ارج نهادن و پاسداش//ت س//رمایههای انسانی و طی هماهنگی با معاونان س//تاد و برنامهریزی دقیق در راس//تای توسعه متوازن و تحقق اهداف ترس//یم ش//ده برای آن مجتمع مطابق نقش//ه کالن راهبردهای مصوب شرکت و برنامه تولیدی تالش شود.»

بر اس//اس این گزارش، رضا شریفی مدیر مجتمع مس سونگون، متولد شهرس//تان میانه و فارغالتحصیل رشته متالوژی از دانشگاه علم و صنعت ایران و فارغالتحصیل کارشناس//ی ارشد متالوژی از دانشگاه شهید باهنر کرمان است. وی بین سالهای ۸۸ تا ۲۹ مدیریت مجتمع مس سونگون را نیز بر عهده داش//ته اس//ت. در این آیین از زحم//ات مهندس «محمد حاجی آقازاده» نیز قدردانی شد.

‹حمایت‹از‹طر ‹حهای‹توسع ‹های‹ ‹

همچنین در این نشس//ت، محمدرضا بنیاسدیراد، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، با تاکید بر اینکه هماکنون شرکت مس در مسیر پیش//رفت و توس//عه قرار گرفته است، گفت: در ۲ماه نخست سال جاری، تولید کاتد شرکت مس نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از رشد ۶۳ درصدی برخوردار ش//ده است و همچنین ش//اهد رشد ۴۴ درصدی عرضه محصوالت شرکت مس به بازار هستیم.

مدیرعامل ش//رکت مس در ادامه با قدردان//ی از زحمات حاجیآقازاده، مدیر پیش//ین مجتمع مس آذربایجان گفت: محور و رویکرد اساس//ی که هیات مدیره شرکت مس بر مبنای آن تصمیم به انتخاب مهندس شریفی بهعنوان مدیر جدید مجتمع مس آذربایجان گرفت، بحث تسریع در روند پیشرفت طرحهای توسعهای صنعت مس در آذربایجان بود.

وی افزود: خواس//ته ما از ایش//ان این اس//ت که تا سال ۰۰۴۱ کارخانه ۰۰۱هزارتنی ذوب مجتمع مس س//ونگون راهاندازی ش//ود تا خواس//ته دیرین مردم آذربایجان محقق شده و همچنین با راهاندازی فازهای جدید کارخانه تغلیظ، ظرفیت تولیدی کنس//انتره شرکت مس را به ۰۰۴ هزار تن برسانند.

بنیاسدیراد با بیان اینکه هماکنون شرکت مس در مسیر توسعه قرار گرفته اس//ت و با تمام قدرت از طرحهای توس//عهای پشتیبانی میکند، اظه//ار کرد: در دوره جدید برای حفظ روند تولید پایدار در مجتمع مس س//ونگون، اصالح معدن و همچنین س//رعت بخش//یدن به فعالیتهای اکتشافی باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت مس در پایان این نشست گفت: خوشبختانه مجتمع مس س//ونگون دارای تیمی یکدس//ت، همدل، هماهنگ و بدون حاشیه اس//ت و نگاهی به آم//ار تولید ۲۲ تن به ازای هر نفر در س//ال ۶۹ موید این مطلب است که افزایش تولید، سرلوحه فعالیتهای کارکنان مجتمع مس س//ونگون بوده و امیدواریم در آین//دهای نزدیک به تولید ۵۲ تن به ازای هر نفر که استاندارد جهانی تولید در کارخانههای مس جهان است، دست یابیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.